ارزیابی توان ژئوتوریسم منطقه شورسو شهرستان ملکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

ژﺋﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ، در ﻃﺒﻴﻌﺖ با هدف ﺗﻤﺎﺷﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ پدیده‌ها و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی زمین‌شناختی و زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و آﻣﻮﺧﺘﻦ نحوه ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی آن و ﺳﻴﺮ تکامل‌هاست. ژﺋﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮرﻳﺴﻢ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ژﺋﻮﺳﺎﻳﺖ توان سنجی و ارزیابی یکی از مراحل مهم برنامه‌ریزی‌های توسعه است که برنامه‌ریزان وسیاستگذاران توسعه را در تهیه برنامه‌های مناسب برای آینده یاری می‌رساند. . شورسو در ساحل رودخانه مردق چای در روستای شیخ الاسلام، از توابع شهرستان ملکان آب این چشمه به شکل یک حوضچه، به طور معجره آسایی باعث درمان بیشتر بیماری‌های پوستی و رماتیسم و زانو درد است . در این راستا هدف پژهش حاضر ارزیابی توان و استعداد‌های گردشگری زمین‌ساختی و فرهنگی منطقه شورسو است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، توصیفی- تحلیلی و ارزیابی است. داده‌ها و اطلاعات از اسناد و پژوهش میدانی(پرسشنامه) حاصل و الگوهای رینارد و پریرا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده‌اند براساس نتایج الگوی پریرا، عیار ژئومورفولوژیکی منطقه (5.5) حدود (66.07) درصد استاندارد الگو را کسب کرده است و شاخص‌های قابلیت دید (4.5)، ارزش محافظت (2.25) و ارزش کاربردی (2.5) به ترتیب، (23.08) درصد سطح استاندارد الگو را کسب کرده‌اند براساس الگوی رینارد، از زیر شاخص‌های ارزش علمی، سطح پایداری با امتیاز (0.25) و جغرافیای دیرینه با امتیاز (0.46) به ترتیب با سطح کیفی (متوسط) و (ضعیف) ارزیابی شدند. از زیرشاخص‌‍‌های ارزش ‌افزوده، زیرشاخص اکولوژیکی (متوسط تا ضعیف)، فرهنگی (خوب)، زیبایی (خوب ) و اقتصادی (ضعیف) ارزیابی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of geotourism potential of Shorso region of Malekan city

نویسندگان [English]

  • musa abedini 1
  • nazfar aghazadeh
  • aboozar sadeghi 2
1 university of mohaghegh ardebili
2 university of mohaghegh ardebili
چکیده [English]

Power assessment and evaluation of one
It is one of the important stages of development planning
Which assists development planners and policymakers in preparing appropriate plans for the future. Last year, however, geotourism, as a new and innovative word, considered the role of special importance in the development of the tourism industry of the countries. Shorsoo on the banks of the Mordagh Chay River in the village of Shaykh al-Islam, in the city of Malekan, the water of this spring in the form of a pool, miraculously cures more skin diseases, rheumatism and knee pain, and calms mental illness and depression. In this regard, the aim of the present study is to evaluate the potential and talents of geotechnical and cultural tourism in the Shursu region. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-analytical and evaluative in terms of approach. Data and information were obtained from documents and field research (questionnaire) and Reynards and Pereira patterns were used to analyze the information. (4.5), conservation value (2.25) and applied value (2.5) have obtained (23.08) percent of the standard level of the model, respectively. (0.46) were evaluated with quality level (moderate) and (poor), respectively. Of the value-added sub-indices, ecological (moderate to poor), cultural (good), aesthetic (good) and economic (poor) sub-indices have been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotourism
  • Reynard
  • Pereira
  • Shursu
  • Mordechai