جایگاه شهر مجازی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی منطقه 12 تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شهر سمنان

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

امروزه هیچ صنعتی بدون بهره برداری از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی ، نمی تواند نقشی تعیین کننده در رقابتهای ملی و فراملی ایفا کند. گردشگری عنصر اصلی حرکت بسوی احیاء و باسازی مناطق( شهری)است هدف تحقیق حاضر جایگاه شهری مجازی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار گردشگری منطقه 12 تهران بوده، که نوشتار حاضر با این رویکرد که گردشگری در محدوده مطالعه دارای پتانسیل های فراوانی است و می تواند با تمرکز بر شاخصهای شهر مجازی توسط مسولان سازمانهای دولتی و غیر دولتی (NGO)مورد توجه ویژه قرار گیرد واین امر باعث رونق و توسعه محدوده مورد مطالعه قرار گیرد انجام گرفته، روش تحقیق در مقاله حاضر براساس هدف کاربردی، و براساس روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده؛که به منظور رسیدن به این اهداف از روشهای تجزیه و تحلیل درآمد حاصل از توریست و تاثیر آن بر اشتغال و بیکاری استفاده شده است. بنابراین لازمه رسیدن به یک توسعه پایدار بویژه در زمینه توسعه گردشگری پایدار نگاه ویژه و غیرآمرانه(برنامه ریزی از پایین به بالا) به مقوله گردشگری که یکی از شقوق رسیدن به توسعه پایدار است می باشد. و شهر مجازی و گردشگری در صورتی توسعه و اشتغال پایدار منطقه را بدنبال دارد که از محیط زیست منطقه و منابع زیستی محیطی و میراث فرهنگی آن حفاظت کند و حرمت جامعه بومی و ساکن منطقه را پاس بدارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of the virtual city in creating employment and sustainable tourism development (Case study of District 12 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • zohreh azadfallah 1
  • zynab karkabadi 2
  • abbas arghan 3
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Today, no industry can play a decisive role in national and transnational competition without the use of information and communication technologies. Tourism is the main element of the movement towards the revitalization and reconstruction of (urban) areas. The aim of this study is the virtual urban position in creating employment and sustainable development of tourism in Tehran's 12th district. Focusing on the indicators of the virtual city should be paid special attention by the officials of governmental and non-governmental organizations (NGOs) and this should lead to the prosperity and development of the study area. - It has been an analysis that in order to achieve these goals, methods of analyzing the income from tourists and its impact on employment and unemployment have been used. Therefore, it is necessary to achieve a sustainable development, especially in the field of sustainable tourism development, a special and non-arbitrary look (bottom-up planning) to the category of tourism, which is one of the ways to achieve sustainable development. And the virtual city and tourism seeks sustainable development and employment of the region if it protects the environment of the region and its environmental resources and cultural heritage, and respects the dignity of the indigenous community living in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual City
  • Virtual Tourism
  • Employment
  • Sustainable Tourism
  • Region 12
  • Economic Analysis