شناسایی و تحلیل ابعاد و شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: مناطق 1، 3 و 5 شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی امین

چکیده

توسعه گردشگری شهری به عنوان یکی از نیروهای توسعه اقتصادی –اجتماعی بسیار مهم به شمار می‌آید که نمی‌توان انکار کرد که یک نیروی فوق العاده برای تغییر است و در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد فراوان محسوب می‌شود. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به روش کیفی می باشد. در این پژوهش از روش تحلیل مضمون برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود استفاده شده است. بر اساس نظر متخصصین در زمینه شناسایی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری شهری در شهر اصفهان، در کل 5 بعد و 112 شاخص شناسایی شد که به ترتیب برای بعد اقتصادی 35 شاخص، برای بعد فرهنگی- اجتماعی 29 شاخص، برای بعد زیست‌محیطی (اکولوژی) 22 شاخص، برای بعد زیرساختی (کالبدی) 16 شاخص و برای بعد مدیریتی (نهادی) 10 شاخص مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفت. به منظور اولویت‌بندی مناطق سه گانه شهر بر اساس ابعاد توسعه پایدار گردشگری شهری، نظر کارشناسان در خصوص اهمیت هر یک از 5 بعد تایید شده در مصاحبه، اخذ شد و بر اساس میانگین این نظرات، مقایسه زوجی بین 5 بعد در نرم‌افزار Expert Choice صورت پذیرفت و وزن هرکدام از معیارها محاسبه شد. سپس با انجام معادلات مربوط به مدل ویکور منطقه 3 شهر اصفهان با وزن یک رتبه اول، منطقه پنج شهر اصفهان با وزن 76/0 رتبه دوم و منطقه یک شهر اصفهان با وزن صفر رتبه سوم را به خوداختصاص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the dimensions and indicators of sustainable urban tourism development (Case study: Zones 1, 3 and 5 of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mahshad Golamiz
  • Leyla Soltani
Amin Higher Education Institute
چکیده [English]

Urban tourism development is considered as the most important forces of socioeconomic development, which can not be denied that it is an extraordinary force for change and in many countries as one of the most important ways to earn money. It is considered abundant. Method of the present research is applied according to the purpose and according to the qualitative method. In this research, content analysis method has been used to identify, and report existing patterns. According to experts in the field identifying indicators of sustainable development of urban tourism in Isfahan, a total of 5 dimensions and 112 indicators were identified, of which 35 indicators for the economic dimension, 29 indicators for the socio-cultural dimension, and the environmental dimension 22 indicators, 16 indicators for infrastructure (physical) and 10 indicators for management (institutional) were identified and evaluated. In order to prioritize the three areas of the city based on the dimensions of sustainable development of urban tourism, the opinion of experts on the importance of each of the 5 dimensions approved in the interview was obtained, and based on the average of these opinions, a pairwise comparison between 5 dimensions in software Expert Choice was performed and the weight of each criterion was calculated. Then, by performing the equations related to the Victor model, Isfahan region 3 with a weight of one first rank, Isfahan city five with a weight of 0.76 took the second rank and Isfahan region one with a weight of zero took the third rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development of urban tourism
  • Isfahan
  • indicators of sustainable tourism development