بررسی رابطه ی الگوهای پیوند از دور با وضعیت آب و هوای آسایش گردشگری استان گیلان به روش UTCI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

از مهمترین عناصر آب و هوایی که تحت تاثیر الگوهای پیوند از دور است، می توان به دما و بارش اشاره کرد که هر دوی این عناصر از اثرگذارترین فاکتورها در مطالعات آب و هوای آسایش گردشگری هستند. هدف این پژوهش بررسی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری استان گیلان در فاصله زمانی (1980 - 2016) با استفاده از مدل UTCI و نیز بررسی ارتباط بین وضعیت آب و هوای آسایش گردشگری استان گیلان با الگوهای پیوند از دور است، در واقع هدف اصلی پژوهش بررسی اثرپذیری وضعیت آسایش آب و هوایی استان گیلان از سیگنال‌های جوی است. بررسی این ارتباط می‌تواند به برنامه‌ریزی-های لازم جهت توسعه‌ی گردشگری این استان و مکان‌یابی مناسب کمک کند. با استفاده از آزمون تعیین روند من- کندال نتایج بدست آمده نشان می‌دهد در 37 سال اخیر در ماه جولای مقدار شاخص UTCI روند کاهشی داشته و از تنش گرمای شدید در این ماه کاسته شده است؛ ولی در سایر ماه‌های سال روند خاصی برای این شاخص دیده نشد. همچنین ارتباط‌سنجی بین شاخص‌های اقلیم آسایش گردشگری در استان با الگوهای پیوند از دور از طریق ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که از میان 22 الگوی بررسی شده، 9 الگو از جمله TNA ، NTA ، SOLAR FLUX ، NCP ، SOI ، NAO ، MOON SOON ، AMM ، AMO در ماه‌های مختلف سال و در سطوح معناداری 95 درصد و 99 درصد با UTCI ارتباط مستقیم یا عکس دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Telecommunication Patterns and Climate of Tourism Comfort in Guilan Province by UTCI Method

نویسندگان [English]

  • Amir Gandomkar 1
  • Saeideh Moradmand 2
  • Ahmad Khademolhosseini 3
  • Alireza Abbasi 2
1 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

One of the most important climatic elements that is influenced by Teleconnection patterns is temperature and precipitation, both of which are the most influential factors in the study of tourism comfort climate. The purpose of this study is to investigate the climate of tourism comfort in Gilan province in the interval (1980-2016) using the UTCI model and also to investigate the relationship between tourism comfort climate of Gilan province with Teleconnection patterns. The climate comfort of Gilan province is one of the atmospheric signals. Investigating this relationship can help the necessary planning for tourism development in this province and proper location. Using the Mann-Kendall trend test, the results show that in the last 37 years, the value of the UTCI index has decreased in July and the extreme heat stress in this month has decreased; But in other months of the year, no specific trend was seen for this index. Also, the correlation between the indicators of tourism comfort climate in the province with Teleconnection patterns through Pearson correlation coefficient showed that out of 22 models studied, 9 models including TNA, NTA, SOLAR FLUX, NCP, SOI, NAO, MOON SOON, AMM, AMO are directly or inversely related to UTCI in different months of the year and at 95% and 99% significance levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Comfort
  • Gilan province
  • UTCI Model
  • Man-kendal Test
  • Teleconnection