اکوتوریسم و جایگاه آن در اقتصاد شهری شهر پاوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر ، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

3 (دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران)

چکیده

برای ایران که در فکر خروج از مشکل اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مشکل اشتغال می باشد، با توجه به پتانسیل های بالقوه و بالفعل گردشگری آن توسعه این صنعت می تواند به عنوان یکی از گزینه های مناسب مطرح باشد، با وجود اینکه در سال های اخیر و در برنامه های پنج ساله و بر اساس چشم انداز بیست ساله کشور تلاش ها و فعالیت های خوبی در این زمینه صورت گرفته، که در قیاس با رشد فزاینده گردشگری جهان این فعالیت ها به هیچ عنوان کافی به نظر نمی رسد و در همین راستا شهرستان پاوه با وجود قابلیت های متنوع طبیعی و فرهنگی جهت بهره برداری مناسب از مواهب و مزایای این صنعت نیازمند توجه، برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب و مدیریت کارا در این بخش است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده پرسشنامه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد شرایط زیرساختی گردشگری شهرستان پاوه در حال حاضر نمی‌تواند به توسعه گردشگری شهرستان پاوه منتهی گردد و باید با ارائه خدمات زیربنایی بیشتر به توسعه گردشگری اندیشید و شرایط اقتصادی حاصل از توسعه گردشگری خوب نبوده است و باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های اساسی ایجاد گردد تا بتوان از قبل توسعه گردشگری به توسعه اقتصادی منطقه نائل شد. همچنین شرایط بازاریابی به طور متوسط توانسته است به توسعه گردشگری شهرستان پاوه بیانجامد، ولی باید در زمینه تبلیغات و بازاریابی تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecotourism and its place in the urban economy of Paveh

نویسندگان [English]

  • jamal ebrahimi 1
  • abas malekhoseini 2
  • bijan rahmani 3
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
2 associate professor of geography and urban planning, Malayer Branch ,Islamic Azad University, Malayer, Iran
3 (Associate Professor of Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
چکیده [English]

For Iran, which is thinking of overcoming the problem of over-reliance on oil revenues and the problem of employment, given its potential and actual tourism potential, the development of this industry can be considered as one of the appropriate options, despite the fact that in In recent years, in five-year plans and based on the 20-year vision of the country, good efforts and activities have been made in this field, which in comparison with the growing growth of world tourism, these activities do not seem to be sufficient at all. In this regard, Paveh city, despite its various natural and cultural capabilities, needs proper attention, planning and investment, and efficient management in this sector in order to properly exploit the gifts and benefits of this industry. This research was conducted by descriptive-analytical method using a questionnaire and statistical analysis using SPSS software. The results showed that the tourism infrastructure conditions of Paveh city can not lead to the development of tourism in Paveh city at the moment and should provide more infrastructure services to think about tourism development and economic conditions resulting from tourism development has not been good and basic plans should be created in this regard. It is possible to achieve the economic development of the region before the development of tourism. Also, marketing conditions have been able to lead to the development of tourism in Paveh city on average, but more efforts should be made in the field of advertising and marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Economic Development
  • Paveh County