ارزیابی رضایت گردشگران و تحلیل عوامل موثر بر رضایت آنان در شهرهای مرزی غرب ایران (مطالعه موردی: شهر مریوان، استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا/دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

شهرستان مریوان یکی از مراکز گردشگری است که میزبان گردشگران زیادی از نقاط مختلف است. با توجه به ورود حجم بالایی از گردشگران به این شهر، بررسی عوامل موثر بر رضایت آنان؛ ضروری است. لذا هدف از این تحقیق، بررسی میزان رضایت گردشگران از شهر مریوان و عوامل موثر بر آن است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات از دو روش اسنادی و میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گردشگران وارد شده به شهرستان مریوان که حداقل 24 ساعت در این شهرستان اقامت داشته اند(481500نفر). تعداد نمونه ها نیز با توجه به امکانات تحقیق و نیز نظر متخصصین مربوطه، 200 نمونه در نظر گرفته شد. داده‌ها و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای Excel(برای داده‌های توصیفی) و SPSS تحلیل شده و آزمون همبستگی میان متغیرها به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر بالای عوامل؛ امکانات و خدمات شهری، امنیت اجتماعی، بازار و کنش های بازارایان بر رضایت گردشگران از شهر مرزی مریوان است. همچنین ارتباط معناداری میان رضایت گردشگران با امکانات و خدمات شهری، امنیت اجتماعی، کنش های بازاریان به ترتیب با میزان همبستگی 0.730،0.772و 0.645 و سطح معناداری کمتر از 0.5 مشاهده شد. یعنی با بهبود این عوامل، موجب بالا رفتن رضایت گردشگران از اقامت در این شهر می شود. لذا توجه به بهبود این عوامل در جهت افزایش رضایت گردشگران و بازگشت مجدد آنها، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tourist Satisfaction and Analysis of Factors Affecting Their Satisfaction in West Frontier Cities of Iran (Case Study: Marivan City, Kurdistan Province)

نویسنده [English]

  • Seyed Hadi Tayebnia
Assistant Professor/ University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Considering the high volume of tourists entering this city, it is essential to examine the factors affecting their satisfaction. Therefore, the purpose of this research is to investigate the satisfaction of tourists from Marivan city and the factors affecting it. The research method is applied in terms of purpose and in terms of method, descriptive-analytic. Data collection was done using both documentary and field studies. The statistical population of this study includes all tourists entering the city of Marivan who have stayed in the city for at least 24 hours. The sample size was 200 samples, according to the research facilities, as well as the opinion of the professors and experts. Data and information were analyzed using Excel softwares (for descriptive data) and SPSS software and correlation test was performed between variables. The results of the research indicate the high impact of factors, urban facilities and services, social security, market and market practices on the satisfaction of tourists from the border town of Marivan. Also, there was a significant relationship between tourist satisfaction with urban amenities and services, social security, marketers' actions with a correlation of 0.730.0.772 and 0.645, and a significant level less than 0.5. By improving these factors, it increases the satisfaction of tourists from staying in the city. Therefore, it is necessary to pay attention to improving these factors in order to increase the satisfaction of tourists and their return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Satisfaction of Tourists
  • Urban Facilities
  • Social Security
  • Marivan