بررسی مشکلات توسعه گردشگری روستایی بزکویه، روستا حاشیه جنگل از توابع رودسر در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پ‍ژوهشی، بخش تحقیقات جنگلها و مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان. رشت. ایران.

2 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر، ایران

چکیده

این تحقیق، مطالعه میدانی برای بررسی توسعه گردشگری در روستای بزکویه شهرستان رودسر در شرق استان گیلان انجام گردید. برای شناسایی عوامل مختلف مورد نیاز، تعیین نقاط قوت و کمبود منطقه از روش تکمیل پرسشنامه استفاده گردید. با استفاده از آزمون کوکران تعداد 100 نمونه برای تحقیق جمع آوری شده و از این تعداد 77 نمونه مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه های این تحقیق در بهار سال 1399 در بین افرادی که از این منطقه بازدید داشته اند به صورت تصادفی توزیع گردید. در این مطالعه از روش تعیین ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه استفاده گردید که به منظور تعیین و محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد. نرم افزار مورد استفاده جهت محاسبه ضریب آلفای کرونباخ این پژوهش، نرم افزار SPSS بود و نتایج این آزمون برای تعداد 77 نمونه، ضریب آلفای 75/0 تعیین گردید. به منظور گسترش و توسعه گردشگری این منطقه دارای نقاط ضعف نیز می باشد که از جمله ای موارد بر اساس این تحقیق می توان به وضعیت راه دسترسی نامناسب و نیز وضعیت نور و روشنایی در شب نام برد که بیان گر آن است که این روستا فاقد سیاست مشخص برای توسعه گردشگری بوده و گردشگران بدون هیچ ضابطه ای و گاها با ایجاد مشکلاتی هم برای خود و هم برای بومیان و ساکنین می گردند که به تدریج می تواند عدم همکاری بومیان در اجرای طرح های گردشگری مدون و علمی تهیه شده در آینده به به بوجود آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Problems of Rural Tourism Development in the Bezkuyeh Village, a Forest Village on the Outskirts of Rudsar in Gilan Province

نویسندگان [English]

  • Parisa Mohamadpour 1
  • Ghassem Habibi Bibalani 2
1 the assistant professor and researcher of forests, pastures and watershed management, Agricultural Research of Gilan province, Rasht, Iran
2 Department of Natural Resources, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
چکیده [English]

In this research, a field study was conducted to investigate the development of rural tourism in Bozkoyeh village in Rudsar which is located in the East of Gilan Province. In order to identify the various factors required, the strengths and weaknesses of the understudy area were used to complete the questionnaire. Based on the initial information obtained and using Cochran's test, 100 samples were collected and 77 samples were selected. The questionnaires of this research were randomly distributed among the people who visited this area in the spring of 2020. In this study, Cronbach's alpha method was used to calculate the reliability of the questionnaire, which is used to determine and calculate the reliability of the test. The SPSS software was used to calculate the Cronbach's alpha coefficient. The results of the test for 77 samples showed that the coefficiency estimate was 0.75. In order to develop tourism in this region, there are some weaknesses such as the poor condition in the road, as well as the situation of light and lighting at night which indicate that this village lacks the necessary requirements to be developed as a tourism village. Also, tourists create problems for the natives and residents as well as for themselves which can gradually cause lack of cooperation among the natives in implementing scientific tourism studies in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bezkoyeh village
  • Rural tourism
  • Rudsar
  • forest village
  • Gilan