آشکارسازی پهنه های مطلوب احداث ژئوپارک به روش کومانسکو در شهرستان های منتخب استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 عضوهیات علمی- مدیر گروه کارشناسی ارشد اقلیم شناسی وبرنامه ریزی محیطی

چکیده

استان لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم ایران با انواع عوارض ژئومورفیک منحصر بفرد مانند غارها، آبشارها، دریاچه ها، تنگ ها و با قابلیت های تاریخی و زمین شناسی فراوان، دارای مناطق بهینه و مستعدی جهت احداث ژئوپارک می باشد. از اهداف این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای می باشد، شناسایی و معرفی جاذبه های ژئوتوریستی، اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای مورد نیاز و شناسایی مناطق بهینه احداث ژئوپارک در استان لرستان می باشد. در همین راستا با روش توصیفی- تحلیلی و میدانی و با استفاده از نظرات متخصصین و کارشناسان و مدل کومانسکو، معیارها و زیر معیارهای موثر و مناطق پیشنهادی جهت احداث ژئوپارک با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت منطقه مستعد و بهینه احداث ژئوپارک در استان لرستان شناسایی شد. نتایج نشان می دهد که از بین 6 منطقه پیشنهادی با وجود قابلیت های ژئوتوریستی فراوان جهت احداث ژئوپارک، در چند منطقه امکان احداث ژئوپارک وجود دارد، اما مستعدترین منطقه احداث ژئوپارک، محدوده دریاچه گهر و اطراف آن می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection the Optimal Areas for Construction of Geoparks Using Comanescu Model In Selected Cities of Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • saeid taghavi godarzi 1
  • behroz parvaneh 2
1 Professor, Department of Geography
2 Professor, Department of Geography
چکیده [English]

Lorestan province as the capital of geotourism of Iran with its unique geomorphic features such as caves, waterfalls, lakes and many historical and geological potentials, has optimal and suitable areas for construction of geoparks.The present research is applied-developmental the aim of which is to identify and introduce geotourism attractions, to prioritize the required criteria and sub-criteria, and also to identify the optimal areas for the construction of geoparks in Lorestan province. In this regard, using descriptive-analytical and field-based methods, based on experts' opinions, and using questionnaire as well as the Comannescu model, the criteria and effective sub-criteria and suggested areas for geopark construction were investigated. Finally, the optimal geopark site was identified in Lorestan province. The results showed that among the six proposed zones, despite the numerous geo-tourism capabilities for geopark construction, in some areas geoparks can be constructed, but the most desirable area for the construction of geoparks, is Gahar Lake and its surroundings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopark
  • Geotourism
  • Comanescu Model
  • Lorestan