عوامل موثر بر مشارکت شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط ‌زیست (مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط ‌زیست (مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد) می باشد مشارکت به عنوان اصلی‌ترین سازوکار در راستای اهداف توسعه پایدار در هزاره سوم مطرح می باشد. هنگامی که شهرها از نظر اندازه و تعداد جمعیت رشد می کنند، توجه به هماهنگی میان جنبه های کالبدی، اجتماعی و محیط زیستی آن ها بسیار حائز اهمیت است و پایداری شهر در گرو همخوانی میان این عوامل خواهد بود. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیات علمی مدیران سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، کارفرمایان و پیمانکاران بودند. روش نمونه گیری هدفمند بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد عوامل آموزشی، اجتماعی، برنامه ریزی، احساس مالکیت، مدیریت و اطلاع‌رسانی بر مشارکت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Participation of Citizens and Tourists for Environment Protection (A Case Study of Mahmoudabad)

نویسندگان [English]

  • naser fattahi 1
  • Leila Ebrahimi jamnani 2
  • Kia bozorgmehr 2
  • Ameneh haghzad 2
1 PhD University student, Islamic Azad University, Chalous Branch , Chalous, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

Participation is the main mechanism for sustainable development goals in the third millennium. When cities grow in size and population, it is important to pay attention to the coordination between their physical, social and environmental aspects. The sustainability of the city will depend on the harmony between these factors. The aim of the present study is to study the factors affecting the participation of citizens and tourists in order to protect the environment. The research was conducted in terms of developmental-applied purpose and in a mixed way. The statistical population of the study included members of the scientific board of the fields of environment, watershed management, agriculture, geography, tourism, Mahmoud Abad universities, managers of public organizations and private companies, employers and contractors. . Data collection tools continued from the first phase of the semi-structured face-to-face interview to the phase of theoretical saturation. Interviews with 29 people (23 men and 6 women) were identified in four dimensions and 21 items. The second part of the discussion was given to the members of Delphi Group (8 people) in two stages for designing the questionnaire. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire on the five-value Likert scale was distributed online among the statistical sample (85 people). The  Cronbach's alpha coefficients for education (0.754), management (0.861), planning (0.82), information (0.791), ownership (0.833), and social (0.741) were estimated. The obtained data were analyzed using SPSS and PLS software. The findings showed that educational, social, planning, ownership, management and information factors affect the participation of citizens and tourists in environmental protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Environmental Protection
  • structural equation modeling
  • Mahmoudabad