توسعه گردشگری با تاکید بر فرهنگ و هنر( به عنوان شاخص های شهر خلاق، مورد همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادتمام و عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد ملایر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ، ایران

چکیده

سیاست شهر خلاق می‌تواند موجب افزایش دارایی‌های فرهنگی و کمک به تغییر از مدل‌های قبلی رشد که تا حد زیادی وابسته به تولید بودند، به مدل بیشتر خدمات‌گرا و پایدار گردد. این به افزایش بازدیدکنندگان و مصرف منجر می‌شود و سرانجام از حفظ آن دسته از کاربردهای شهری حمایت
می‌کند. نزدیکی به امکانات فرهنگی نه تنها باعث افزایش بهره‌وری اقتصادی از خلاقیت‌ها می‌شود، بلکه افزایش می‌یابد همچنین احساسات طرفداران گردشگران نسبت به شهر مطلوب‌تر می‌گردد. در این تحقیق هدف جذب توسعه گردشگری با در نظر گرفتن هنر و فرهنگ از شاخص‌های شهر خلاق می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش ترکیبی استفاده شده است. سه مؤلفه اقتصادی، سیاست و طراحی به همراه شاخص‌های آن با بررسی مطالعات پیشین توسط نگارندگان مقاله بومی‌سازی و شناسایی شده است. در روش آمار استنباطی از تکنیک‌های مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Lisrel 8/54، تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد همه متغیرها همبستگی بالایی را با سازه مربوط به خود نشان می‌دهند. بررسی معنی‌داری آنها با توجه به خروجی نرم‌افزار نشان می‌دهد که بارهای عاملی به‌دست آمده در خصوص تمام متغیرهای آشکار در سطح 05/0 معنی‌دار هستند. در ادامه تحقیق هر سه مؤلفه با توجه به شرایط گردشگری شهر همدان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Development with Emphasis on Culture and Arts (as Indicators of a Creative City a Case of Hamadan)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghorbani saberx
  • Mejid Shams
Full Professor of Geography ; Malayer Branch Islamic Azad University
چکیده [English]

Creative city policy can increase cultural assets and help shift from previous production models, which were largely dependent on production, to a more service-oriented and sustainable model. This leads to an increase in the number of visitors, consumption, and ultimately to the preservation of those urban uses. Proximity to cultural facilities not only increases the economic productivity of creativity, but also increases the feelings of tourists towards the city. In this research, the aim is to attract the development of tourism by considering arts and culture as the characteristics of a creative city. In the present study, the combined method has been used. The three components of economics, politics and design along with the indicators have been localized and identified by the authors through reviewing previous studies. In inferential statistics method, structural equation modeling technique, Lisrel software 54.8, and path analysis have been used. The results showed that all variables show a high correlation with their respective structures. It was shown that the obtained factor loads are significant for all obvious variables at the level of 0.05. Furthermore, all three components have been discussed according to the tourism conditions of Hamedan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • art and culture
  • Creative City
  • Hamedan