بررسی تاثیر گردشگری برتوسعه پایدار روستاهای سیستان با بهره گیری از پتانسیل های روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

این مقاله به واکاوی اثرات گردشگری بر شاخص‌های توسعه پایدار در روستاهای سیستان پرداخته است. با توجه به همگونی و تجانس جامعه روستایی منطقه سیستان، حجم نمونه با تعداد 364 نمونه برای مطالعه انتخاب شد. داده‌های مورد نیاز مقاله با توجه به اهداف و فرضیات با دو روش کمی و کیفی و در دو مرحله جمع‌آوری شده، پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه در روستاها، نتایج به این صورت حاصل شد : شاخص‌های توسعه پایدار در روستاهای مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفت و ویژگی‌های هر یک از روستاها مشخص گردید. بنابراین از لحاظ شاخص اقتصادی روستای قلعه‌نو (جاذبه) وضعیت بهتری نسبت به بقیه دارد و بعد از آن روستای ملاعلی و محمودآباد قرار گرفته‌اند و وضعیت روستای خمک ار لحاظ عامل اقتصادی شرایط مناسبی ندارد. از لحاظ عامل فرهنگی و آموزشی روستای ملاعلی و فیروزه‌ای وضعیت مناسبتری نسبت به بقیه روستاها دارد. با توجه به انتخاب شدن روستای سه‌کوهه بعنوان منطقه نمونه گردشگری به لحاظ عامل قانونی و سیاسی شرایط مناسبی دارد. از نظر عامل فضایی بغیر از روستای محمودآباد سایر روستاها تا حدودی از شرایط مناسبی برخوردار می‌باشد. از نظر عامل زیرساختی با توجه به متغیرهای مورد بررسی روستای محمودآباد وضعیت بسیار نامناسبی نسبت به بقیه روستاها بعد از آن سه‌کوهه تا حدودی از این نظر نامناسب می‌باشد. بقیه روستاها یا بعبارتی جاذبه‌ها شرایط بهتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Tourism on Sustainable Development of Sistan Villages Using Rural Potentials

نویسندگان [English]

  • asma rakhshni 1
  • majid shareeatpanahi 2
  • masoud mahdavi hajiloei 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

This article analyzes the effects of tourism on Sustainable Development Indicators in Sistan villages. Considering the homogeneity and homogeneity of rural community in Sistan, sample size with 364 samples was selected for study. According to the objectives and assumptions of the paper, the quantitative and qualitative methods were collected in two stages. After analyzing the questionnaire in the villages, the results were as follows: The study was evaluated and the characteristics of each village were determined. Therefore, in terms of economic index of Ghalnu village (attraction), it is better than others and then Malaali and Mahmoudabad are located and Khamak village is not in good economic condition. In terms of cultural and educational factor, the village of Malaali and Firoozeh is in a better position than the other villages. Given the selection of the village of Sehkouh as a sample tourism area, it is in good legal and political terms. In terms of spatial factor other than Mahmoodabad village, other villages have some conditions. In terms of infrastructural factor, considering the studied variables, Mahmoodabad village is inappropriate compared to other villages after that. Other villages or, in other words, attractions are better off.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sustainable Development
  • Rural tourism
  • Sist Villages