تعیین مؤلفه‌های اصلی پایداری سیستم‌های حمل و نقل شهری در دسترسی به کاربری گردشگری دریاچه خلیج فارس(چیتگر) تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

   گسترش فزاینده محیط‌های شهری و به تبع آن نیازهای فراغتی ساکنان شهرها و نیز بازدیدکنندگان و گردشگران مراجعه کننده به فضاهای شهری، توجه ویژه‌ای را در برنامه‌ریزی و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری و زیرساختهای مرتبط آن می‌طلبد. از این‌رو شایسته است که بر کارکردها و تأثیرات این حوزه توجه شایان مبذول نموده و برنامه‌ریزی‌های لازم درخصوص ساماندهی متناسب فضاها و زیرساختهای شهری صورت پذیرد. از جمله زیرساختهای اساسی در حوزه گردشگری شهری، حمل و نقل شهری و چگونگی ارتباط این دو عملکرد بایکدیگر می‌باشد. براین اساس، مقاله حاضر با انتخاب یک کاربری گردشگری شاخص در کلانشهر تهران(دریاچه شهدای خلیج فارس)، سعی در شناسایی عوامل مؤثر در پایداری سیستم‌های حمل و نقل شهری در دسترسی به این سایت گردشگری نموده است. راهبرد پژوهش، کاربردی و شیوه انجام آن توصیفی و تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و نیز پرسشنامه استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با کمک از روش آلفای کرونباخ و آزمونهای کایزر-مایر-اولکین (KMO) و بارتلت در نرم افزار SPSS22 بهره گرفته شده است. در این روش وضعیت پایداری سیستم‌های حمل و نقل موجود با استفاده از چهار مؤلفه اصلی و 24 شاخص منتخب مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه مشاهده گردید که پایداری سیستم‌های حمل و نقل در دسترسی به کاربری گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس به عواملی همچون؛ دسترسی عمومی، هزینه‌های (خسارات) زیست محیطی، هزینه‌های حمل و نقلی و همچنین عامل ترافیکی، ارتباط بسیار نزدیک دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Main Components of Sustainability of Urban Transportation Systems in Access to Tourism of the Persian Gulf Lake (Chitgar), Tehran

چکیده [English]

The increasing expansion of urban environments and, consequently, the leisure needs of urban residents, as well as visitors and tourists visiting urban spaces, require special attention in planning and achieving sustainable urban tourism development and related infrastructures. At the same time, it is worthwhile to pay attention to the functions and effects of this sector and planning to make appropriate arrangements for urban spaces and infrastructures. Among the basic infrastructures in the field of urban tourism are urban transportation and the way these two functions are related to each other. Accordingly, the present article selects an indicator of tourism in the metropolis of Tehran (the Persian Gulf martyrs lake), attempting to identify the factors affecting the sustainability of urban transportation systems in accessing this tourist site. The research strategy is applied and its method is descriptive and analytical. The library method and the questionnaire were used to collect information and For data analysis, exploratory factor analysis using Cronbach's Alpha method. Kaiser-Meyer-Olekin (KMO) and Bartlet tests were used in SPSS-22 software.  In this method, the stability of existing transportation systems was studied using four main components and 24 selected indicators. As a result, it was observed that sustainability of transportation systems in accessing the tourism of the martyrs of the Persian Gulf Lake is very close to factors such as public access, environmental costs, transportation costs and traffic costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban transportation systems
  • Urban Tourist Destinations
  • The Lake Persian Gulf Martyrs
  • sustainable transportation