بررسی وضعیت معیشت روستائیان حوزه آبخیز واز در اثر اجرای طرح های بوم گردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته آبخیزداری، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد نور، نور، مازندران

2 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر، ایران

3 گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد نور، نور، مازندران

چکیده

حفاظت از منابع طبیعی نظیر جنگل، مرتع امری ضروری است و بایستی با تمام توان اقدام نمود. با توجه به گردشگری پایدار می‌تواند ابزار مناسبی جهت ایجاد زمینه‌های مناسب اقتصادی نظیر درآمدزایی و اشتغال‌زایی است و می‌توان با تکیه برگردشگری طبیعی علاوه بر دست‌یابی به اهداف فوق به امر حفاظت و توسعه اراضی طبیعی رسید.این پژوهش با هدف چگونگی بررسی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری و بوم‌گردی بر وضعیت حفاظتی در حوزه‌آبخیز واز به اجرا درآمد. حوزه‌آبخیز واز با مساحت معادل 14102هکتار در یکی از زیر حوضه‌های شماره 49 البرزشمالی واقع در ارتفاعات جنوبی بخش چمستان می‌باشد. جامعه مورد مطالعه افرادبومی، گردشگران و حجم نمونه بر اساس فرمول‌کوکران 220 نفر تعیین شد. برای انجام این پژوهش پس از انجام مطالعات میدانی 3 گروه پرسشنامه در 3 سطح کارشناسان، افراد بومی و گردشگران در قالب طیف لیکرت تهیه گردید، شیوه نمونه‌گیری در این تحقیق، نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان موفقیت طرح‌های گردشگری و مشارکت ساکنین بومی و نیز بین اجرای طرح‌های گردشگری و بهبود معیشت ساکنین حوزه آبخیز مورد مطالعه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on improving living conditions of rural watershed for residents from the tourism and Eco-tourism projects

نویسندگان [English]

  • Mona Tariverdi 1
  • Ghassem Habibi Bibalani 2
  • Jalal Mahmoudi 3
1 Graduate of Watershed Management, Department of Natural Resources, Nour Branch, Islamic Azad University, Nour, Mazandaran, Iran
2 Department of Natural Resources, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
3 Department of Natural Resources, Nour Branch, Islamic Azad University, Nour, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Protection of natural resources such as forest, grassland is essential and should with all emprise. With regard to sustainable tourism can be a good tool to create the appropriate fields of economy such as income and employment, and can be relied on natural tourism. This study aimed to examine the positive and negative effects of tourism and Eco-tourism development on the conservation status of the watershed. The watershed covers an area of 14102 hectares in the basin of Northern Alborz (49) is located in the southern heights Chamestan section. The study population of indigenous people, tourists and the sample size was determined based on the formula 220. For this purpose, after field studies 3 3 questionnaire on the level of experts, locals and tourists on a Likert scale was prepared, sampling methods in this study was based on random sampling. Variables using the Kruskal-Wallis test and Spearman correlation coefficients were analyzed. The results showed that the success of tourism projects and partnerships between local residents and tourism projects and improve the livelihood of the residents of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Watershed
  • the natives
  • Economic factors
  • Social Factors