برنامه‌ریزی کالبدی-اجتماعی در شهرک‌های گردشگری مطالعه موردی : شهرک گردشگری امیرکبیر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شهرک‌های گردشگری به عنوان نوع خاصی از تلاش‌های بشر در سال‌های اخیر برای تلفیق اسکان و گذران فراغت، نیاز جدیدی را در عرصه نظریه و عمل برنامه‌ریزی شهرها به وجود آورده‌اند. در گونه‌شناسی برنامه‌ریزی، هنوز یک اجماع کلی بر رده‌بندی این نوع خاص به وجود نیامده است؛ لذا در این نوشتار تلاش بر این خواهد بود تا بررسی نظریه‌های مطرح در برنامه‌ریزی به صورت عام و برنامه‌ریزی شهری و گردشگری به صورت اخص، به یک رویکرد نظری در رابطه با نظریه‌ی برنامه‌ریزی شهرک‌های گردشگری منجر گردد. از سوی دیگر با اولویت دادن به مسائل کالبدی و اجتماعی موجود در شهرک‌های گردشگری، به دلیل رابطه‌ی متقابل کالبد و اجتماع، با استفاده از یک زمینه‌ی تحقیقی از این گونه موارد در شهرها، تلاش شده است تا جهت‌گیری کلی به سمت و سوی «برنامه‌ریزی کالبدی-اجتماعی» شهرک‌های گردشگری باشد. در ادامه برای ایجاد ارتباط میان کالبد و روابط اجتماعی در شهرک‌های گردشگری، فرآیند تبدیل احساس محیط به کنش اجتماعی در محیط کالبدی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با ملاک قرار دادن شهرک گردشگری امیرکبیر در شهر اراک، یافته‌های پژوهش در خصوص ارتباط کالبد شکل‌گرفته و اجتماع حاضر در این نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای به سامان رسیدن این پژوهش که از نوع بنیادی و با هدف تبیین راهکارهای اجرایی انجام شده است، از روش «توصیفی- تحلیلی» در کنار جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای استفاده شده است. در پایان نیز اطلاعات جمع‌آوری شده با «مشاهده مشارکت آمیز» محقق به صورت «قیاسی» به سنجش گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical-social Planning in Tourism Towns (A Case Study of Amirkabir in Arak)

چکیده [English]

Tourism towns, as a special type of human endeavor in recent years to integrate accommodation and leisure, have created a new need in the field of urban planning theory and practice. In the typology of planning, there is still no general consensus on the classification of this particular type, so in this paper we will try to examine the theories proposed in general and urban planning and tourism in particular, to a theoretical approach in relation to the theory of tourism town planning. On the other hand, by prioritizing physical and social issues in tourism towns, due to the relationship between urban body and community, using a research context of such cases in cities, efforts have been made to orient the general direction towards "physical social planning» of tourism towns. In order to establish the connection between the urban body and social relations in tourist settlements, the process of transforming the feeling of environment into social action in the physical environment has been studied. Finally, by extrapolating Amirkabir tourism town in Arak, the research findings regarding the relationship between the formed body and the sampled community were studied. In order to organize this research, which is of a fundamental type and has been done with the aim of explaining the executive solutions, the "descriptive-analytical" method has been used along with the collection of library information. Finally, the information collected was "comparatively" measured using the researcher's "participatory observation."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical-Social Planning
  • Tourism Town
  • Planning Theory
  • Amirkabir Tourism Town