بررسی گردشگری شهرهای مناطق خشک و نقش آن در توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان میامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

یکی از مدلهایی که برخی کشورها در دو دهه اخیر، برای تو سعه گرد شگری پایدار خود در مناطق خشک به آن توجه کرده اند، بحث پرداختن به هویت و ساختارهای بومی در حوزه گردشگری بوده است که باعث شکل گیری پدیده بوم گردی شده است. توجه به بهره مندی از ظرفیت های بی شمار گردشگری بوم گردی در شهرستان میامی ، می تواند در توسعه گردشگری پایدار آن مؤثر باشد. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی گردشگری شهرهای مناطق خشک ونقش آن در توسعه پایدار شهرستان میامی بود. این تحقیق از نظر ماهیت بر اساس روشهای جدید تحلیلی و اکتشافی و از نظر هدف کابردی است. جامعه آماری آن 384 نفر بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه عمیق و پرسشنامه می باشد. پاسخ های جمع آوری شده استخراج و با روش معادلات ساختاری pls فرضیات تحلیل و آزمون شدند. نتایج این تحقیق در این خصوص نشان داد که توانمندی های بوم گردی روستاهای شهرستان میامی بجز در بخش ساختارهای زیربنایی گردشگری بر توسعه گردشگری پایدار آن اثرگذار بوده اند. بطوریکه ساختار بومی گرا با میزان و ساختار محیطی بومی گرا و ساختار مالکیت و مدیریت دارای اثر معنادار بر توسعه گردشگری پایدار در مناطق مورد مطالعه شده اند ولی ساختارهای زیربنایی گردشگری با 17.5 درصد اثر نتوانسته اثری معناداری بر توسعه پایدار این مناطق بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of tourism in arid cities and its role in sustainable development (Case Study: Miami County)

نویسندگان [English]

  • mohamadreza zandmoghaddam
  • Mehdi Asghari
Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan Branch
چکیده [English]

One of the models that some countries have focused on in the last two decades to promote sustainable tourism in arid regions has been the discussion of the identity and indigenous structures in tourism that have shaped the phenomenon of tourism. Considering the enormous potential of eco-tourism in Miami, it can be effective in developing sustainable tourism. Therefore, the purpose of this study was to investigate the tourism of arid cities and its role in sustainable development of Miami. This research is based on nature based on new analytical and exploratory methods and in terms of practical purpose. The population of the study is 384 and the data collection tool is in-depth interview and questionnaire. The collected responses were extracted and analyzed by pls structural assumptions. The results of this study showed that the tourism ecosystems of rural areas of Miami except for infrastructure infrastructures have influenced its sustainable tourism development. Indigenous structure with the amount and environment of indigenous environment and ownership and management structure have significant effect on sustainable tourism development in the study areas, but infrastructure infrastructure with 17.5% effect could not have significant effect on sustainable development of these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Dry Areas
  • Ecotourism
  • ownership
  • Sustainable Development