تحلیل نابرابری های فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی مطالعه موردی: شهرستان قرچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 عضو هییت علمی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

چکیده

عدالت فضایی از مباحثی است که در سال های اخیر در میان برنامه ریزان و جغرافیدانان اهمیت ویژه ای یافته است. از آنجا که خدمات عمومی شهری، ساختار دهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر می باشد، بی عدالتی در نحوه توزیـع آن،تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار، ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محلات شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش های جـدی روبرو کرده است. با بررسی میران نابرابری ها در توزیع خدمات و شناسایی الگوی فضایی بی عدالتی در سطح شهر، می توان پی بـرد که کدامیک از خدمات در وضعیت نامناسب تری هستند و بی عدالتی بیشتر در کدام بخش و محلۀ شهری تمرکز یافتـه اسـت تـا از ایـن طریق مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی، نـابرابری هـای فضـایی را کـاهش داده و کیفیت رندگی را ارتقا دهد. رشد روزافزون جمعیت شهرستان قرچک و نیاز ساکنین به خدمات شهری در حال افزایش است. ازاین‌رو تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و استنتاج یافته‌های میدانی در قالب تدوین و توزیع پرسش‌نامه، در سطح محدوده موردمطالعه صورت گرفته است به بررسی وضعیت برخورداری شهروندان از خدمات و نیز توزیع آن‌ها در سطح روستاها پرداخته است. یافته‌های تحقیق با استفاده آزمون موران و روش جینی و همچنین آزمون T-test مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که خدمات و امکانات مورد بررسی در تحقیق در سطح شهرستان قرچک به‌صورت عادلانه توزیع نشده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Spatial Inequalities of Urban Services Distribution from the Spatial Justice Perspective Case study: Qarchak city

نویسندگان [English]

  • ali abdi 1
  • bizhan rahmani 2
  • shohreh taj 3
1 PhD student of Azad University Tehran Center
2 Faculty Member of Shahid Beheshti University of Tehran
3 Faculty Member of Tehran Free University
چکیده [English]

Spatial justice is one of the topics that has become especially important in recent years among planners and geographers. Since urban public services are the constructs of the physical, social, and spatial nature of the city, its unfairness in its distribution has an irreversible impact on the structure, nature of the city, and the class separation of city neighborhoods and challenges urban management. Jedi has faced. By examining the inequalities in the distribution of services and identifying the spatial pattern of injustice at the city level, one can find out which services are in a more inappropriate situation, and which inequalities are more concentrated in the urban areas through this urban management. By consciously acting on the spatial distribution of public services and social benefits, reduce spatial inequality and improve driving quality. The growing population of Qarchak city is growing and the need for public utilities is increasing. Therefore, the present study, using descriptive-analytical method, using library documents and inference of field findings in the form of questionnaire compilation and distribution, has investigated the status of citizens' services and their distribution in rural areas at the study area. The findings were analyzed using Moran test and Gini method as well as T-test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Spatial Justice
  • Distributive Justice
  • Utilities Distribution
  • spatial inequality
  • Qarchak City