تبیین رابطه سرمایه‌گذاری فرهنگی با توسعه جاذبه‌های گردشگری شهر تهران(مطالعه موردی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه سرمایه گذاری فرهنگی با توسعه جاذبه های گردشگری شهر تهران می باشد. در تحقیق حاضر از روش توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر تهران می باشد که در سال 96-1395 در یکی از مراکز وابسته به شهر مشغول به خدمت می باشند. جامعه آماری 234 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای جاذبه طبیعی، جاذبه فرهنگی، جاذبه انسان ساخت و سرمایه گذاری فرهنگی با متغیر سرمایه گذاری فرهنگی در همه ی موارد در سطح اطمینان (99%) معنی دار و مثبت است. همچنین تحلیل رگرسیونی برای تفسیر میزان پیش بینی توسعه جاذبه های انسان ساخت، طبیعی و فرهنگی توسط سرمایه گذاری فرهنگی نشان داد که سرمایه گذاری فرهنگی به ترتیب مقدار 285/0، 267/0 و 394/0 از تغییرات توسعه جاذبه های انسان ساخت، طبیعی و فرهنگی را پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between Cultural Investment and Development of Tourism Attractions in Tehran

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim rahimi 1
  • MITRA tavassoli 2
1 AS
2 ST PHD
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the relationship between cultural investment and tourism development in Tehran. This research is a descriptive-survey method. The statistical population of the study includes all managers, deputies and experts of Tehran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization who served in one of the affiliated centers of Tehran in 1995-96. Be. The statistical population of the study consisted of 234 managers, deputies and experts of Tehran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization. The findings of the study indicate that the variables of natural attraction, cultural attraction, man-made attraction and cultural investment with cultural investment variable are significant and positive (99%) in all cases. Also regression analysis for interpreting the prediction rate of development of natural, manmade and cultural attractions by cultural investment showed that cultural investment was 0.285, 0.226 and 0.394 respectively of changes in development of natural manmade attractions, respectively. And anticipates a culture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Cultural Investment
  • natural attraction
  • cultural attraction
  • human attraction