تحلیل و ارزیابی شاخص های حکمروایی خوب شهری و تاثیر آن بر متغیر توسعه گردشگری در شهر بیستون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد ملایر دبیر آموزش و پرورش بیستون

2 مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه فضای گردشگری

چکیده

حکمروایی خوب شهری به مثابه الگوی مؤثر و کارآمد برای اداره ی امورشهر مطرح می شود. درمقاله حاضر به تحلیل و ارزیابی برخی ازمهمترین شاخصهای حکمروایی خوب شهری همچون: «مشارکت، پاسخگویی و قانونمندی» در جامعه آماری تحقیق، وسنجش رابطه علّی آنها با متغیر وابسته «توسعه گردشگری» پرداخته شده است. این پژوهش که از نوع «پیمایشی» بوده و با رویکردی توصیفی- تحلیلی تنظیم شده و اطلاعات بصورت میدانی و با استفاده از ابزار «پرسشنامه» محقق ساخته بدست آمده است.جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهربیستون بوده که365نفرباروش تعیین حجم نمونه گیری «کوکران» مشخص و درادامه با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک، پرسشنامه ها در بین نمونه آماری و به روش کاملاً علمی توزیع گردیده است .درمرحله بعد پس از جمع آوری اطلاعات به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss/ Excel و ارزشگذاری متغیرها با بهره گیری از طیف لیکرت مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه همه شاخص های حکمروایی خوب شهری مورد بررسی در این پژوهش پس از انجام آزمون پیرسون، میزان Sig بدست آمده برابر با 000/0 بدست آمده و ضریب پیرسون مشارکت 254/0، پاسخگویی 310/0 و قانونمندی 290/0 بوده است این مهم نشان می دهدکه سطح مؤلفه های حکمروایی خوب شهری دربیستون ازسطح متوسط پایین ترهستند. همچنین بین مشارکت،پاسخگویی و قانونمندی با توسعه گردشگری رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بنابراین با کاهش مشارکت، پاسخگویی و قانونمندی امتیاز حکمروایی خوب شهری و توسعه گردشگری کاهش می یابد و عکس این عمل نیز صادق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis and evaluation of good urban governance indicators and its influence on tourism development variable of Bisetoon city

نویسندگان [English]

  • Mahmoodraza Hashemibisetooni 1
  • Majid Shams 2
1 Student of Geography and Urban Planning Malayer Azad University Bisetun Education Secretary
2 Managing Editor and Editor of Tourism Space Quarterly
چکیده [English]

good urban governance is considered to be an impressive and effective model for the management of the city affairs. In this article analysis and evaluation of some of the most important indicators of great urban governance, such as "participation, accountability and legality" In the statistical population of the research and their causal relationship with the dependent variable "tourism development" have been investigated. This research is a survey-type one which has been arranged in a descriptive-analytical approach and information has been obtained on the field by using a researcher-made questionnaire tool. The statistical population consists all citizens of Bisotun city. 365 people were assigned based on population sampling method to determine the size of "Cochran" sampling. Then a systematic sampling method was used to distribute the questionnaires among the statistical sample in a completely scientific way. In the next step, after collecting data, data analysis was performed by using Spss and Excel software and the evaluation of the variables was investigated by using the Likert scale. The results of the research after the Pearson test and obtained Sig value showed all of the good urban governance indicators, studied in this research, were equal to 0/000.Pearson coefficients for participation, accountability, legality respectively were 0.254, 0.310 and 0.290. This indicates that the level of good urban governance factors is lower than the average. There is also a significant and direct relationship between participation, accountability and legality with tourism development .

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • Good Urban Governance
  • tourism development
  • Bisotun City