ارزیابی عوامل موثر بر بهبود صنعت گردشگری با تاکید بر توسعه درآمد پایدار در شهر رامسر مورد مطالعه(دو طرح چشمه آبگرم و تله کابین رامسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل موثر بر بهبود صنعت گردشگری با تاکید بر توسعه درآمد پایدار در شهر رامسر در رابطه با دو طرح چشمه آبگرم و تله کابین رامسر به صورت توصیفی- تحلیلی و به شیوه پیمایشی صورت گرفت. بدین منظور از طریق منابع کتابخانه ای و همچنین تهیه پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری در شهرستان رامسر داده های لازم گردآوری گردید و سپس از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) شاخص های لازم تعیین و داده های گردآوری شده حاصل از نظر جامعه آماری در نرم افزار اکسپرت چویس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که در ارزیابی شاخص های اصلی، شاخص"مدیریت و برنامه ریزی" با وزن 0.289 از بیشترین اهمیت برخوردار بوده و شاخص های"مسائل اقتصادی"، "مسائل امنیتی"، "امکانات رفاهی" و "مسائل فرهنگی و اجتماعی" به ترتیب با اوزان 0.284، 0.240، 0.100 و 0.087 در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقش و اهمیت برنامه ریزی در صنعت گردشگری می باشد به گونه ای که با وجود تامین تمامی شاخص ها در صورت عدم تدوین برنامه ای که چشم انداز صنعت گردشگری را به خوبی روشن ننماید، وجود منابع مالی و رفاهی کمکی به صنعت گردشگری در این شهرستان نخواهد نمود و امینت مورد نظر گردشگران نیز تامین نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Factors Affecting Improvement of Tourism Industry with Emphasis on Sustainable Income Development in Ramsar Case study(two designs of Ramsar Hot Springs and Traps)

نویسنده [English]

  • alireza nejadbaba shahraji
Islamic Azad University of Science and Research Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the factors affecting the improvement of tourism industry with emphasis on sustainable income development in Ramsar in relation to the two Ramsar hot springs and telecommunications plans in a descriptive-analytical manner. For this purpose, the necessary data were collected through library resources as well as questionnaires and interviews with experts and experts in the field of urban management in Ramsar city. Statistical community view was analyzed in Expert Chase software. The results showed that "management and planning" index of 0.289 was the most important in evaluating the main indicators and the indexes of "economic", "security", "amenities" and "cultural and social" They are ranked second to fifth with weights of 0.284, 0.240, 0.100 and 0.087, respectively. Therefore, it can be concluded that the role and importance of planning in the tourism industry is such that, despite the provision of all indicators in the absence of a plan that does not clearly illustrate the prospects for the tourism industry, the availability of financial and welfare assistance to The tourism industry in the city will not and the security of the tourists will not be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Sustainable Tourism
  • Sustainable Income
  • Ramsar City