بررسی ارتباط بین ناکارآمدی ساختار اجتماعی با تخریب بیشتر مولفه‌های کالبدی با رویکرد توسعة پایدار در بافت فرسودة تبریز (مطالعه موردی محلات سیلاب قوشخانه، احمد آباد، ملازینال و خلیل آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران.

چکیده

شهر به عنوان محیط زیست ‌بشر در معرض تهدیدهای جدی است و این مسئله به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات توسعة پایدار در پایش سیاست های عمومی است. در این مقاله نیز هدف، شناسایی مولفه های کلیدی و تاثیرگذار و سپس ارائه راهبرد در فرایند تدوین الگوی پایدار شهری و توسعة شهری می باشد. بنابراین در محلات هدف تحلیلی به منظور استخراج شاخص‌های مناسب برای سنجش و ارزیابی پایداری و کیفیت محیط شهری با استفاده از پرسشنامه و بعد برای حجم نمونه نیز از تکنیک کوکران استفاده شده و در نهایت تحلیل آماری توصیفی انجام گرفته و داده های اجتماعی-اقتصادی و کالبدی به وسیله نرم افزار SPSS وتکنیک SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در آخر این نتیجه حاصل شد که شاخص‌های کالبدی بیشترین تاثیر فنی را دارند اما شاخص‌های اجتماعی در سطح قابل‌قبول و گاها رضایتمند هستند این موضوع را می‌توان اینگونه بیان کرد که مشکلات کالبدی از جمله فرسوده بودن ابنیه، عدم رعایت ضوابط در ساخت و سازها همگی باعث تاثیر منفی از این شاخص شده و در مقابل وجود روابط خانوادگی بین ساکنان، وجود ریشه های قومی و ارتباطات و خاطرات مربوط به نسل‌های قبلی که در آن محدوده ساکن بوده اند معمولا نوعی حس دلبستگی مکانی ایجاد می کند که مطلوب بودن شاخص‌های اجتماعی را توجیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying relationship between inefficient social structure by more destruction of somatic elements with approach of stable development in broken-down texture of Tabriz (case study of regions Ghoshkhane ,Ahmadabad ,Molazynal and Khalilabad)

نویسندگان [English]

  • fereshteh babaoghli 1
  • mirsaeed moosavi 2
  • alireza soltani 3
1 Ph.d of geography and urban planning, Marand branch, Islamic Azad university, marand, Iran.
2 Assistant professor of architecture and urbanism, Tabriz branch, Islamic Azad university, Tabriz, Iran
3 professor of geography and urban planning, Islamic Azad university Marand branch, Marand, Iran
چکیده [English]

city as a human environment is under serious threats and this problemy is because of increasing importance of stable development of considerations in stable general policies. The main aim of this thesis is distinguishing effective and key parameters, then offer strategies to create urban sustainable pattern and urban development. Therefore, in target regions an analysis performed in order to extract proper indexes for evaluate sustainability and environment quality by using questionnaire, then for sample content we used Cochran Formula, after that descriptive statistical analysis has carried on, socio-economical and physical data analyzed by SPSS and SWOT techniques, finally we concluded that physical indexes has the most effect but social indexes are in acceptable and quite often satisfactory level. It can be stated that physical problems such as old buildings, nonconformity of criteria in constructions, all cause negative effects from this index. On the other hand family relationships between residents, existence of ethnic origins, communications and the memories about previous generations who lived in those areas usually led to an emotional dependency to area that Justifies desirability of social indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabriz
  • Sustainable Development
  • physical index
  • social index
  • Urban Planning