جایگاه گردشگری در امنیت ملی و روند توسعه کشورها (مطالعه موردی: کشور ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1.مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی واحد ملایر-همدان-ایران- ، alimp9667@gmail.com

2 2دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد ملایر-همدان-ایران-ghorbani.f1391@gmail.com

چکیده

طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی، کشور ایران در رتبه پنجم جاذبه های طبیعی، و در رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی قرار دارد.بنابراین، بررسی سطوح عملکردی گردشگران در ارتباط با مکان های گردشگری، از نظر مدیریت صحیح و کنترل رفتار آنان و ارتقاء آگاهی های عمومی در سطوح مختلف، در مهار تروریسم گردشگر و ارتقاء امنیت ملی نقش به سزایی دارد و این امر،توسعه کشوررا درابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و کالبَدی فراهم می سازد. هیچ گردشگری علاقه‌مند به حضور در شرایط بحرانی یا ناامن مقصد سفر خود نیست. در نهایت با مدیریت و برنامه ریزی صحیح در زمینه امنیت گردشگری باعث جذب گردشگر در کشور شده، به طوری که در این توسعه باعث تقویت جنبه‌های مثبت گردشگری در ابعاد (اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی) شود، زمینه‌ساز توسعه پایدار مناطق نیز می‌گردد و تعاملاتی که بر اثر آن در طول زمان مناطق گردشگری ، از نظر زیست محیطی قابل سکونت، ااز نظر اجتماعی همبسته و از نظر کالبدی زیبا و دیدنی می‌گردد. پژوهش حاضر، به جایگاه گردشگری در امنیت ملی و روند توسعه کشورها نمونه موردی ایران پرداخته است.این تحقیق، مبتنی بر استدلال و به روش تحلیلی- توصیفی و به طور کلی، مبتنی بر منابع کتابخانه ای، اسنادی و داده های آماری مراکز مختلف و وب سایت های علمی انجام شده است ودرجمع آوری اطلاعات از روش های گوناگونی استفاده شده است. نتیجه حاصل از تحلیل یافته ها تایید می کند که امنیت ملی کشورها از جمله ایران رابطه مستقیمی با توسعه و گردشگری آنها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of tourism in national security and the process of development of countries (case study: Iran)

نویسندگان [English]

  • ali movagharpak 1
  • fateme ghorbani 2
1 azad malayer
2 azad malayer
چکیده [English]

According to the World Tourism Organization, Iran ranked fifth in the natural attractions, and ranked tenth in historical and historical attractions. Therefore, the survey of tourists' performance levels in relation to tourist sites, in terms of correct management and control of their behavior and promotion General awareness at various levels has a significant role in controlling tourism terrorism and promoting national security, and this provides development of the country in terms of economic, social, cultural, political and physical. No tourist is interested in being in critical or unsafe destinations. Therefore, it is necessary to know that "tourism security" is not only the protection of tourists from thieves and kidnappers; but also road safety, flight safety, formal procedures, visa issuance, full coverage of travel insurance, law enforcement, business activity and restrictions. All of the security issues Tourism is one of the factors affecting the success or failure of the tourism industry in the four corners of the global village. Finally, with the proper management and planning in the field of tourism security, it attracts tourists in the countrInteractions that affect the tourist's long-term, ecologically sustainable, economically durable, socially correlated, and beautifully landscaped landscapes. This research is based on analytical-descriptive and general-based reasoning, based on library resources, documents and statistical data of various centers and Scientific web sites have been used and information gathering has been used in a variety of ways. The result of the analysis confirms that national security, including Iran, has a direct relationship with their development and tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • National Security
  • country development
  • Iran