تحلیل پتانسیل‌های طبیعت‌گردی شهرستان لنجان و عوامل موثر بر توسعه آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس دبیری زیست شناسی، منطقه باغبهادران ،اصفهان ، ایران

2 دانشجوی دکتری مخیط زیست ، آمایش محیط زیست دانشگاه ملایر، ایران

3 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصرحاضر، نقش مهمی در توسعه پایدارمحلی ایفا می-کند. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا به امورگردشگری در طبیعت و در ورای آن لزوم حفاظت محیط‌زیست بیش از هر زمان دیگری اذعان دارند. براین اساس شناخت پتانسیل‌های طبیعی مناطق و برنامه‌ریزی توسعه آن‌ها برای جذب اکوتوریست و بالا بردن سطح توسعه در مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شهرستان لنجان به دلیل جاذبه‌های طبیعی نظیر آبشارشاه‌لولاک، دهکده ساحلی زاینده‌رود، گردنه‌رخ، دریاچه قایق‌رانی حسین‌آباد و برخورداری از آب‌و هوای مناسب می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگر داشته باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی جاذبه‌های طبیعت‌گردی شهرستان لنجان، برنامه‌ریزی و ارائه راه‌کارهای مناسب برای توسعه گردشگری به ویژه طبیعت‌گردی است. در این مطالعه که با استفاده از پرسش‌نامه تنظیم شده است، با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی ضمن مطالعات کتابخانه‌ای، با پرسش از تعدادی از گردشگران داوطلب در مناطق طبیعت‌گردی شهرستان لنجان پتانسیل‌های طبیعت‌گردی این شهرستان بررسی شد و سپس از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌هایی مانند یومان‌ویتنی، کروسکال والیس، آزمون همبستگی پترسون و نکویی برازش برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که توانمندی‌های طبیعت‌گردی منطقه بیشتر از دیگر جاذبه‌های گردشگری منطقه است. عدم شناخت پتانسیل‌های طبیعی منطقه در عدم توسعه طبیعت‌گردی موثر بوده است. هم‌چنین برنامه‌ریزی توان‌های اکوتوریستی شهرستان می‌تواند در توسعه آن موثرباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecotourism potential analysing of Lenjan township and Factors influencing its development

نویسندگان [English]

  • Manijeh Abdollahi 1
  • sedighe abdollahi 2
  • Alireza Ildoromi 3
1 Bs. of biology; Baghbahadoran Section, Isfahan, Iran
2 PhD Candidate of Environmentalism, Environment,Planning, Malayer university, Malayer , Iran
3 Associate professor, Watershed Management Dpt., Faculty of Natural Resources & Environment, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

In this age, tourism as one of the most dynamic economic activities, plays an important rule in the sustainable local development. today the tourism organization pay attion to tourism and protecting the environment than previous times in all around the world. So it is very important to know the natured potential of each region and adjust for attract ecotourism and improving the level of development in regions. Lenjan township can have an important rule in attract ecotourism because of some natural interesting such as Shahlolack water fall, Zayande roud Coastal village, Struck pass, Hossien Abad Canoe Lake and to have suitable weather. the purpose of this research is to know the ecotourism interesting of the Lenjan township and planning and presenting suitable solution for developing tourism especially ecotourism. In this study that has been regulated using questionnaire, using Descriptive- Analatic method during Library procedure has considered the ecotourism potential of Lenjan township by asking of some voluntary tourist in its ecotourism area and then SPSS software and some tests such as U mann Whitney test, Kruskal-Wallis, Peterson correlation test and Goodness-of-fit was used to analyze. The research finding show that, the ecotourism potential is more than other tourism interesting. Lack of knowlage of natural potential of region have been effective to ecotourism failure to develop. Ecotourism potential planning can be effective to its development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Ecotourism
  • Lenjan Township
  • Natutral Potential.Planning