یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین و تأثیر آن بر پایداری توسعه صادرات و بازاریابی در صنعت گردشگری با تکیه‌بر نقش آژانس‌ها (مطالعه‌ای در آژانس‌های مسافرتی شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجب شیر، گروه مدیریت، عجب شیر، ایران

2 هیات علمی- مدیر گروه- گروه مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

3 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر- گروه مدیریت

چکیده

امروزه توجه به گردشگری به‌عنوان یکـی از بخش‌های مهـم و تأثیرگذار در اقتصـاد جهان و کشورها به‌سرعت در حـال گسـترش اسـت. محیط به‌شدت رقابتی صنعت، بنگاه‌های فعال درزمینه گردشگری را وادار می‌کند تا به دنبال روش‌های جدیـدی بـرای بهبـود مزیت‌های رقـابتی خـود باشـند و مـدیریت زنجیره تأمین گردشگری اثربخش، یکی از استراتژی‌هایی است که بنگاه‌های فعال درزمینه گردشـگری می‌توانند بـرای افـزایش مزیـت رقـابتی خـود مورداستفاده قـرار دهند. مقاله حاضر به بررسی "یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین و تأثیر آن بر پایداری توسعه صادرات و بازاریابی در صنعت گردشگری " به‌عنوان عاملی برای رونق تولید گردشگری و افزایش گردشگران ورودی و اهمیت درآمدزایی آن می‌پردازد. جامعه هدف این پژوهش کارمندان آژانس‌های مسافرتی شهر تبریز با استفاده از جدول مورگان و به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و ازنظر هدف کاربردی می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS21 و آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون استفاده‌شده است .آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون استفاده‌شده است.بر اساس نتایج پژوهش مشخص گردید که متغیر یکپارچه سازی زنجیره تامین67 درصد متغیر وابسته پایداری توسعه صادرات و60 درصد متغیر وابسته بازاریابی در صنعت گردشگریرا می تواند پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Integration and its Impact on Sustainability of Export and Marketing Development in Tourism Industry by Relying on the Role of Agencies (A Study in Tabriz Travel Agencies)

نویسندگان [English]

  • homa sarvari laleh 1
  • Hossein Gharehbiglo 2
  • Behjat Abchar 3
1 Islamic Azad University, Ajabshir Branch, Department of Management, Ajabshir, Iran
2 Department of Management, Management, Ajabshir Branch, Islamic Azad University, Ajabshir, Iran.
3 Department of Management, Management, Ajabshir Branch, Islamic Azad University, Ajabshir, Iran.
چکیده [English]

Today, tourism is rapidly expanding as one of the most important and influential sectors in the world economy and countries. The highly competitive environment of the industry compels tourism firms to look for new ways to improve their competitive advantage and effective tourism supply chain management is one of the strategies that tourism operators can employ. This article examines "Supply Chain Integration and its Impact on Sustainability of Export Development and Marketing in the Tourism Industry" as a factor to boost tourism production and increase incoming tourists and the importance of revenue generation. The target population of this study is employees of travel agencies in Tabriz using Morgan table and cluster sampling. Data collection tool was a researcher-made questionnaire. The research is a descriptive correlational one and it is applied in terms of purpose. SPSS21 software and regression tests were used to analyze the data. regression tests were used to analyze the data.The results showed that supply chain integration variable can predict 67% dependent variable of export sustainability and 60% dependent variable of marketing in tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Supply Chain
  • Sustainability of Export Development and Marketing
  • Tourism Industry