ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻮانمندی های بوم گردی شهرستان ملایر با تاکید بر روستای هدف گردشگری مانیزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده

هدف از انجام پژوهش شناسایی نقاط قوت و ضعف بوم گردی ، بررسی وضعیت اقامتگاههای بوم گردی و تعیین مناطق بومی گردی در شهرستان ملایر می باشد. پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت و روش کار، پژوهش توصیفی – تحلیلی خواهد بود. استفاده از اسناد، مدارک و گزارش ها و بخشی دیگر از طریق تحلیل سوات و بررسی نقات قوت و ضعف آن جمع آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل در بستر مطالعات میدانی از تکنیکswot استفاده می شود. تهیه و تدوین قوانین و استانداردهای مناسب با صنعت بوم‌گردی، ارائه آموزش‌ های لازم به فعالان بوم‌گردی، حمایت از سرمایه ‌گذاران برای ورود به این حوزه و نظارت دقیق بر فعالیت اقامتگاه ‌های بوم‌گردی است که حضور مسئولان ذیربط را می‌طلبد. توسعه اقتصاد محلی و حضور فعال بخش خصوصی در صنعت گردشگری از جمله فرصت‌ هایی که صنعت بوم‌گردی می‌تواند پیش-روی توسعه پایدار کشور در صنعت گردشگری قرار دهد. همچنین سیاستهای اکوتوریسم در راستای توجه به حفاظت محیط زیست که میراث مشترک نسلهای امروز و فرداست، باید در عرصه های کلان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با نگرش سیستمی و بطور یکپارچه و هماهنگ لحاظ شود و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻛﻮﻣﻮزه وﺗﻮﺳﻌﻪی زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ - ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه‌ی بهره ﮔﻴﺮی از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را میتوان باعث بهبود بوم گردی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Malayer County's Ecotourism Arrangements with Emphasis on Manisan Target Village Using SWOT Model

نویسنده [English]

  • mitra refahi dahr
Islamic Azad University, Malayer Branch
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the strengths and weaknesses of ecology, to study the status of ecology resorts and to determine the ecological ecosystems in Malayer. The research will be applied and will be descriptive-analytical in nature and method. The use of documents, documents and reports and other parts has been collected through the analysis of Swat and its strengths and weaknesses. The SWOT technique is used for field analysis. Developing laws and standards appropriate to the local tourism industry, providing training to local tourism activists, supporting investors to enter the field and closely monitoring the activities of local tourism companies, with the presence of relevant authorities. He wants. The development of the local economy and the active involvement of the private sector in the tourism industry are among the opportunities that the tourism industry can bring to the country's sustainable development of the tourism industry. Ecotourism policies must also be integrated into a systematic, integrated approach to macroeconomic, political, cultural, and social areas with a view to protecting the environment, which is a common legacy of today's and tomorrow's generations, and fostering public participation in the field. Developing infrastructure, infrastructure, and revenue from this business - reviewing the types and patterns of benefits and benefits from public and private partnerships. B The eccentricity of canvas pointed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecology
  • Ecological Resorts
  • Landscape
  • Natural Environment Protection
  • Local Community Welfare