نقش اکوژئومورفولوژی در گسترش پهنه های اکوتوریستی با استفاده از مدلهای AHP و VIKOR ( مطالعه موردی شهرستان اردبیل )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیای طبیعی، هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

چکیده

مطالعات ژئومورفولوژی می تواند کمک شایانی در شناسایی محیط ، مکان یابی و برنامه ریزی توسعه در بخش های مختلف داشته باشد. با توجه به اینکه کشور ایران دارای پتانسیل های زیادی جهت گردشگری می باشد، شناسایی قطب های گردشگری می تواند کمک زیادی در توسعه این بخش داشته باشد. هدف این پژوهش، شناخت توانایی و قابلیت های گردشگری شهرستان اردبیل است . بدین منظور با استفاده از نرم افزار GIS پارامترهای شیب، جهت، ارتفاع، دما، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از بعضی عوامل محیطی مثل پهنه های لغزشی ، رودخانه ، مناطق حفاظت شده و جاده بررسی و نهایتا نقشه های رقومی هر یک تهیه گردید. طبق یافته های تحقیق فعالیت های اکو توریستی در این شهرستان عبارتند از: طبیعت گردی، گردشگری عشایر، حیات وحش، دامنه نوردی، کوهنوردی و ورزش های زمستانه . از مدل AHP بری بدست آوردن وزن شاخص ها و از مدل VIKOR برای رتبه بندی معیارهای گردشگری استفاده گردید. بر این اساس ماتریس رتبه بندی فعالیت های اکوتوریستی تشکیل گردید. در این ماتریس پارامترهای اکوژئومورفولوژیکی شامل شیب ، جهت ، ارتفاع ، پوشش گیاهی ، منابع آب و دما به عنوان شاخص و فعالیت های اکوتوریستی به عنوان معیار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که گردشگری عشایر ، طبیعت گردی ، ورزشهای زمستانه و حیات وحش به ترتیب دارای رتبه های 1 ، 78/0 ، 14/0 و 12/0 اولویت بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Eco geomorphology in ecotourism expansion using AHP and VIKOR method (Case study Ardebil City)

نویسندگان [English]

  • Taher Sadeghi 1
  • Ardavan Behzad 2
1 Natural Geography,Hydro-geomorphology in Environmental Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Geomorphology study can make considerable contribution in various tourism areas especially in the field recognition, localization and development planning. Iran has a great potential; thus, finding touristic resorts can make a significant effect in expansion of this field. The purpose of this study is to recognize of ecotourism abilities of the Ardebil town. For this purpose, the GIS software was used to evaluate the parameters such as slope, aspect, elevation, temperature, land use, distance from some of the environmental factors and finally digital maps for each of them were prepared. According to research findings, eco-tourism activities in the Town include nature tourism, nomads tourism, wildlife, slopes and mountain climbing and winter sports. AHP and VIKOR models were used to gain weight indicators and grading the tourism criteria. The ecotourism activity ranking matrix is Eco geomorphology index which include: slope, aspect, elevation, vegetation, water source and temperature. The result showed that tourism nomads, ecotourism, winter sports and wild life tourism, have been scores with: 1, 0.78, 0.14, 0.12 ranks respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eco geomorphology
  • Ecotourism
  • Feasibility Study
  • Ardebil
  • VIKOR