احساس امنیت زنان با توجه به طراحی کالبدی پارک سیفیه ملایر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه آموزشی معماری، دانشکده زینب کبری سلام الله، دانشگاه فنی همدان، همدان، ایران

2 استادیار گروه معماری دانشکده هنرو معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. همدان

چکیده

رشد شهرها و افزایش جمعیت، سبب تغییر ساختار و عدم تعادل میان کالبد شهر و طبیعت شد و افزایش نیاز افراد به مکان‌های عمومی را جهت گذران اوقات و کسب آسایش دربرداشت. پارک‌ها بمنظور برقراری تعادل در پیکرهء شهری و طبیعت به وجود آمدند. اما باگذر زمان و پر رونق شدن مکان ها؛ پارکها به مکان جرم و جنایت نیز تبدیل و عدم امنیت لازم، استفاده برای همه اقشار را با مشکلاتی روبرو ساخت؛ همین امر سبب بوجود آمدن زنجیرهء تحقیقاتی در زمینه بررسی امنیت و مشکلات پارک ها شد. هدف این مقاله، بررسی امنیت زنان در پارک سیفیه ملایر، طبق مؤلفه‌های طراحی CPTED است. روش پژوهش، کیفی- کمی، تحلیل محتوای بر اساس متون پژوهش های پیشین و تبیین نتایج حاصل از تحلیل ها در مطالعه نمونه موردی بوده و برای بالا رفتن دقت، از (برداشت اول‌شخص) با رویکرد پدیدارشناسانه، نمونه‌گیری تصادفی و تکمیل پرسشنامه استفاده شده، تحلیل داده‌ها با روش رگرسیون، آزمون T انجام می‌شود. ضرورت انجام تحقیق؛ بررسی امنیت، جلوگیری از ناامنی و تأثیر طراحی محیط بر امنیت زنان است. نهایتاً میان امنیت و حضور زنان همبستگی نسبتاً قوی تأیید شد، تقویت شاخه‌های همبسته، امنیت بانوان را بیشتر و حضور آنان در پارک را پررنگ‌تر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sense of Security in Women Based on Structural Design of Seifiyeh Park

نویسندگان [English]

  • Sonbol Hatami 1
  • Sara Jalaliyan 2
1 Instructor, Department of Architecture, School of Zeinab Kobra Salam Allah, Hamedan University of Technology, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor of Architecture Department, Faculty of Arts and Architecture, Islamic Azad University, Hamedan. Hamedan
چکیده [English]

Abstract
The expansion of cities and the growth of populations have led to alteration of urban structures and disturbance of the balance between the urban form and the natural environment which was once the initial bedrock of human settlements. This has been followed by an increase in people’s need for new public and natural places to spend time and relax. In modern cities, parks are constructed to create balance between animate and inanimate urban textures and to provide urban citizens with places to gather and commune with nature.This has sparked a number of studies about these crimes and the possible ways to prevent criminal behaviors in these environments. This study aims to evaluate the security of women in Seifiyeh Park in the Iranian city of Malayer. The methodology of this research is qualitative-quantitative in the form of context analysis and case study. The required data were collected from the statistical population in the study area with the help of questionnaires based on the Cochran formula. The collected data were then analyzed by T-test and regression. The results of this study can help officials protect women against insecurity and aggression in parks and help pave the way for women’s constant presence in these environments without fear of harassment. The goals of this study are evaluation of said park’s design based on the crime prevention through environmental design (CPTED) approach, examining its relationship with the amount of security and sense of security and investigation of the relationship between security and women’s participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "sense of security"
  • "security"
  • "crime"
  • "urban green space"
  • "park"