ترمیم بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری(مطالعه موردی: شهر خوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

3 استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری، تبریز، ایران.

چکیده

بافت تاریخی شهر خوی از نظر میراث فرهنگی و جاذبه‌های توریستی از ارزش‌های بسیار بالایی برخوردار است از این‌رو در این مقاله هدف شناسایی وضعیت بافت تاریخی شهر خوی و ارائه راهبردهای باززنده‌سازی بافت تاریخی خوی میباشد.
تحقیق حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی، به لحاظ روش تحقیق پیمایشی، جامعه آماری اهالی بافت تاریخی شهر خوی و کارشناسان میباشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 379 نفر برای سرپرستان و 20 نفر کارشناسان بافت تاریخی شهر خوی به عنوان نمونه‌ی آماری برآورد گردید. شیوه نمونه‌گیری، نمونه‌گیری تصادفی است و به تعداد 379 پرسشنامه در بین افراد محدوده توزیع گردید. چهار معیار زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی به عنوان معیارهایی برای بررسی وضعیت بافت تاریخی شهر خوی با رویکرد گردشگری انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است و با جمع‌بندی مسائل و مشکلات با استفاده از مدل وضع موجودSWOT به تحلیل نقاط ضعف و قوت فرصت‌ها و تهدیدها پرداخته شده است و به منظور تحلیل داده‌ها، از آزمون آزمون t- test استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه‌ای گویای این است که وضعیت بافت تاریخی شهر خوی از حیث شاخص اجتماعی و اقتصادی جهت باززنده‌سازی مطلوب و از نظر شاخص زیرساختی و نهادی نامطلوب میباشد همچنین نتایج تحقیق نشان داد که محدوده مورد مطالعه دارای فرسودگی میباشد و در کنار این نقطه ضعف، محدوده بدلیل قرار گیری عناصر شاخص فرهنگی و تاریخی دارای پتانسیل بالای جذب گردشگری است که میتواند اهرمی برای باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

regeneration historical texture with the approach of tourism development (Case study of the city of khoy)

نویسندگان [English]

  • ali khezerlouy aghdam 1
  • karim hoseinzadeh dalir 2
  • ali soltani 3
1 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Marand Unit, Islamic Azad University, Marand, Iran.
2 Professor of Geography and Urban Planning, Marand Unit, Islamic Azad University, Marand, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz Unit, University of Science and Applied Municipality, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The historical site of Khoy city in iran, is of a high value in terms of cultural heritage and tourist attractions, thus, in this paper it is aimed to identify the situation of historical site of Khoy and present approaches of rebuilding historical site of Khoy.This paper is in applied research series in terms of purpose and in Terms of purpose,this paper is considered an applied research and in Terms of survey research method,it's a statistical population of Khoy's historical site and exprets. The sample volume by means of Kurkan formula is 379 parents and 20 experts of historical site's of Khoy city as a statistical sample. The sampling method is a random sampling 379 questionnaires ware distributed to the resident of the site. Four fundamental,economical,social and institutional criteria ware chosen in order to study the situation of Khoy's historical site in tourism approach. For analyzing the date, the SPSS software was used, and the advantages and disadvantages and the good an weak points were studied through analyzing the issues and problems via the present condition model,swot. The results of sing-test,suggest that the situation of hysterical site of Khoy city, in terms of socialand economical criteria is optimal for renovation and. Also theresults showed that the above-mentioned area has some erosions and despide this weak point, the area possesses a high potentialof tourist attractions because of the presence of cultural and historical elements, which can be a trigger for renewing the historical site of Khoy city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • renovation of city
  • historical site
  • Tourism
  • tourism development
  • Khoy city