بررسی رضایتمندی از کیفیت خدمات ارائه شده در شهرهای مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی(مورد مطالعه: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

مدیران شهری و گردشگری در مشهد مدعی هستند که روند برنامه ریزی گردشگری در حال حاضر این شهر به جای تاکید بر نیاز اظهار شده بر نیاز آشکار شده بوده و این امر، میزان رضایت گردشگران در این شهر را افزایش داده است هدف این بررسی، تعیین میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات ارائه شده در این شهر بود. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و از نمونه‌ ای به حجم 670 نفر به دست آمد. روایی محتواپرسشنامه به تایید کارشناسان رسیده و پایایی ثبات درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در حد 78/0 مورد پذیرش قرارگرفت. داده‌ه ای گردآوری شده با آزمون های من- ویتنی، کروسکال - والیس، اسپیرمن، خی دو و آزمون t تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که گردشگران از شرایط اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی و تسهیلات زیرساختی تا حدود زیادی رضایت دارند. از سویی، گردشگران با سطح تحصیلات متفاوت، دارای دیدگاه‌های یکسانی در رابطه با رضایت از شرایط گردشگری می باشند. همچنین بین مدت اقامت گردشگران و سطح رضایت آنان از شرایط گردشگری، رابطه معنی دار برقرار نیست. میزان رضایت گردشگران داخلی از نحوه برخورد جامعه میزبان زیاد است و بین نگرش زنان و مردان گردشگر در این زمینه، تفاوت معناداری مشاهده می شود. همچنین، گردشگران با سطح تحصیلات متفاوت دارای دیدگاه های متفاوتی در رابطه با نحوه برخورد جامعه میزبان می باشند. بر اساس این نتایج، ادعای مسئولین در ارتباط با تحول سیستم ارائه خدمات به گردشگران را نمی توان مردود دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the level of satisfaction with respect to the quality of services provided by the local tourist destination (Case of Study: Mashhad City)

نویسنده [English]

  • Rostam Saberifar
Dep. Social science PNU
چکیده [English]

Tourism managers in Mashhad claim that the city's tourism planning process is now emphasizing on the revealed needs rather than expressed needs, and this has increased the satisfaction of tourists in the city. In order to test this assumption, the purpose of this survey was to determine the degree of satisfaction with the quality of services provided in the city. The research method is descriptive and analytical. The required information was obtained through a researcher-made questionnaire from a sample of 670 people. Collected data were analyzed using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Spearman, Chi-square and single-sample t-tests. The findings indicate that tourists are largely satisfied with the socio-cultural and environmental conditions and infrastructural facilities and tourists with different educational backgrounds have the same views regarding satisfaction of tourism conditions. Also, there is no significant relationship between the length of stay of tourists and their level of satisfaction with tourism conditions. The level of satisfaction of domestic tourists is high with respect to the host society and there is a significant difference between the attitudes of tourists in this regard. Moreover, tourists with different educational backgrounds have different views on how to deal with the host community. Based on these results, the authorities' claims regarding the evolution of the service delivery system to tourists cannot be ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • domestic tourists
  • Service Quality
  • the host community
  • Mashhad