ارزیابی میزان برخورداری گردشگران از خدمات گردشگری شهری مطالعه موردی: مناطق ده گانه شهرداری تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی/ سازمان مدیریت صنعتی

چکیده

برخورداری از خدمات شهری را می توان، داشتن حقوق شهروندی یک شهروند، بدون توجه به نژاد، جنسیت، مکان و... در برخورداری از امکانات شهر دانست. رتبه بندی مناطق شهری از بعد خدمات گردشگری، معیاری برای تعیین زیرساخت های مورد نیاز و تعدیل نابرابری بین مناطق شهرداری است. در همین راستا اولویت بندی مناطق شهری که بتواند چارچوب مؤثری برای توزیع خدمات به منطور استفاده گردشگر باشد، ضروری است. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و وجود پتانسیل های گردشگری در شهر تبریز، تعیین میزان برخورداری مناطق مختلف این شهر جهت انجام برنامه ریزی های مناسب و کارا به منظور خدمات رسانی بهتر و جلب رضایت گردشگران در مناطق مختلف ضروری می نماید. بدین منظور میزان برخورداری از عناصر گردشگری در خدمات شهری مورد ارزیابی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی- مقایسه ای و نوع آن کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی-اسنادی است. در ابتدا نحوه پراکندگی عناصر در مناطق ده گانه با استفاده از روش تراکم هسته ای kernal density)) مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه برای رتبه بندی عناصر بر اساس میزان اهمیت، عناصر با استفاده از مدل AHP وزن دهی و رتبه بندی شدند و سپس در مرحله بعدی با استفاده از مدل TOPSIS اقدام به تعیین میزان برخورداری مناطق از خدمات گردشگری شهری بر اساس میزان اهمیت عناصرگردید. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل، منطقه 8 با ضریب تاپسیس0.836523 در رتبه اول و منطقه 7 با ضریب 0.065989 در رتبه آخر از نظر میزان برخورداری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of tourists' access to urban tourism services Case Study: Ten District Areas of Tabriz Municipality

نویسنده [English]

  • mortaza karami
Lecturer
چکیده [English]

Having a municipal services can be, having a Citizen's Citizen's Rights, Regardless of race, gender, location, and … In terms of facilities of the city. The ranking of urban areas of the dimension of tourism services, a measure to determine the required infrastructure and to adjust the inequality between municipalities. In the same vein, prioritizing urban areas, which could be an effective framework for distributing services to the users of the tourism industry, is essential. Given the importance of the tourism industry and the potential for tourism in the city of Tabriz, determine the extent of having different parts of the city to make proper and efficient planning is necessary In order to provide better service and satisfaction of tourists in different regions. For this purpose, the tourism elements in the civil service have been evaluated. The research method is descriptive-comparative and its type is applicable. The information gathering method is also field-documentary. Initially, the dispersion of elements in ten regions was evaluated using the kernel density method. Continue to rank elements based on importance, elements were weighed and ranked using the AHP model. Then in the next step, using the TOPSIS model, we determined the extent to which the areas of urban tourism services were based on the importance of the factors. Based on the results of the analysis, Area 8 with the top score 0.836523 ranked first and area 7 with a score of 0.065989 is in the last rank in terms of the level of enjoyment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Municipal areas
  • Tourism services
  • Tabriz