ارزیابی اثرات گردشگری در توسعه‌ی کارآفرینی مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای غریب محله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

گسترش صنعت گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در هر ناحیه، خصوصاً نواحی روستایی است. از آنجا که گردشگری عمدتاً دربرگیرنده‌ی کسب‌وکارهای کوچک اقتصادی است، ضرورت نقش کارآفرینان گردشگری برای توسعه گردشگری روستایی محرز می‌باشد؛ و بنابراین تشویق و ترویج کارآفرینی منجر به توسعه مناطق روستایی می‌گردد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین اثرات گردشگری بر توسعة کارآفرینی در روستای غریب‌محله شهرستان بهشهر است که در آن برای دستیابی به اهداف، ترکیبی از روش-های توصیفی-تحلیلی و علّی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعة آماری پژوهش را کلّیّة سرپرستان خانوار ساکن در روستای غریب‌محله تشکیل می‌دهند که از میان آنها، 150 نفر به عنوان نمونة آماری انتخاب شده-اند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامة محقق‌ساخته است که روایی آن با کسب نظرات کارشناسان گردشگری و پایایی آن با انجام پیش‌آزمون و محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (776/0)، به تأیید رسیده است. نتایج پژوهش نشان داد معناداری تفاوت میانگین عددی از مطلوبیت عددی مورد آزمون (که میانگین طیف لیکرت=3) در نظر گرفته شده است، در همه شاخص ها در سطح 99 درصد معنادار بوده و تفاوت همه مولفه‌های بررسی شده از حد مطلوب به شکل مثبت می‌باشد که این امر، بیانگر این نکته است که توسعه گردشگری در روستای مورد مطالعه، می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط کارآفرینی در بین ساکنین محلی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Tourism in the Development of Entrepreneurship in Rural Areas (Case study: Gharib Mahallah Village)

نویسنده [English]

  • وحید ریاحی 2
2 دانشگاه خوارزمی
چکیده [English]

The expansion of the tourism industry is one of the main means of development in each region, especially rural areas. Since tourism mainly involves small businesses, the necessity of the role of tourism entrepreneurs for rural tourism development is obvious; therefore, the encouragement and promotion of entrepreneurship will lead to the development of rural areas. Accordingly, the main objective of this study is to explain the effects of tourism on entrepreneurship development in Gharib -Mahla village of Behshahr city, in which a combination of descriptive-analytical and causal methods has been used to achieve the goals. The statistical population of the study consisted of all household caregivers living in the village of Gharib-Mahallah, of which 150 were selected as statistical sample. The main instrument of the research is a researcher-made questionnaire whose validity has been confirmed by the opinions of the experts of tourism and its reliability has been confirmed by pre-test and calculating the Cronbach's alpha coefficient (0.776). The results of the study showed that the significance of the mean numerical difference between the numerical desirability (which is the mean Likert's value of 3) was significant at all levels in the level of 99% and the difference between all the components considered to be desirable to form This suggests that the development of tourism in the studied village could play an important role in improving the conditions of entrepreneurship among local residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • entrepreneurship
  • Gharib Mahallah Village