تبیین عوامل موثر بر رضایت مندی گردشگران از فضای گردشگری روستایی( مطالعه موردی: روستای ونوش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه زنجان ایران

چکیده

. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رضایت گردشگران از فضای گردشگری روستایی در روستای ونوش است. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده برای گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق در منطقه مورد مطالعه به صورت تصادفی مورد سنجش قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است نتیجه حاصل از تقلیل 39 متغیر 8 عامل بوده است که عبارتند از: عامل دسترسی به خدمات اساسی، عامل بر خورداری از امکانات در محل جاذبه ها، عامل مناسب بودن هزینه ها ، عامل شخصیت اجتماعی و فرهنگی ساکنان منطقه عامل امنیت، عامل دست یابی به سلامتی و سر زندگی، عامل دسترسی به جاذبه های طبیعی و عامل پاکیزگی بوده اند که در این میان عامل دسترسی به جاذبه ها و خدمات اساسی با مقدار ویژه721/2 که به تنهایی قادر است 39/16واریانس را محاسبه کند.که به عنوان مهم ترین عامل رضایت مندی روستای ونوش شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining Effective Factors on Tourism Satisfaction from Rural Tourism (Case Study: Village of Venus)

نویسندگان [English]

  • jamshid einali 1
  • mohammadali elahi chooran 2
1 Department of Geography and Planning, Faculty of Social Sciences, Zanjan University
2 Geography of the Faculty of Social Sciences of Zanjan University
چکیده [English]

results Tourism development in rural areas. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the satisfaction of tourists from the rural tourism space in the village of Venus. The type of applied research and descriptive-analytical method were used for gathering information using library and field method (questionnaire, observation and questionnaire). The statistical population of the study in the studied area was measured randomly. The findings of the research indicate that the result of the reduction of 39 variables was eight factors: access to basic services, factor for the facilities in the area of attraction, the suitability of costs, the factor of the social and cultural personality of the inhabitants of the region The factor of safety, the factor of access to health and life has been the factor of access to natural attractions and cleanliness, among which the access to attraction and basic services with a special value of 8.678, which alone can calculate the 34/15 variance Which was recognized as one of the most important factors in the satisfaction of the village of Venus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Satisfaction of Tourists
  • factor analysis
  • Village and Venus