بررسی و تحلیلی بر چالشهای توسعه توریسم شهری نمونه موردی شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری،واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

2 استاد گروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری،واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی ،مرند،ایران.

3 استادیار گروه جعرافیا و برنامه ریزی شهری،واحد ملکان، دانشگاه ازاد اسلامی ، ملکان،ایران

چکیده

چکیده
امروزه گردشگری به عنوان یک پدیده اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه کشورهاست و در دهه های اخیر، رشد مداوم و روز افزونی داشته است. گردشگری مدرن با فرایند توسعه مرتبط است و اهداف گوناگونی را دنبال می کند. دراین فرایند، گردشگری به یکی از اهداف و جنبه های اصلی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. گردشگری در فرایند توسعه پایدار،نقش اساسی دارد و این مسیری است که ایران درآن از مزیت های مناسبی برخوردار است.پژوهش حاضر که از نوع پژوهش کاربردی توصیفی است با استفاده از روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی ، به بررسی و ارزیابی وضعیت موجود و توانمندی ها و محدودیت های توسعه گردشگری شهر تبریز می پردازد.و با استفاده از نرم افزار spssنتایج به دست آمده به شناخت و بررسی چالشهای توسعه توریسم شهری می پردازد که می تواند نقش موثری در ساماندهی و برنامه ریزی فضاهای توریستی متناسب با شرایط اجتماعی،طبیعی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت های موجود داشته باشد.توسعه توریسم همبستگی مستقیم با ارتقاء سطح استانداردهای زندگی و درآمد مردم جهان خصوصا کشورهای درحال توسعه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tourism and sustainable development barriers .sterategy

نویسندگان [English]

  • sepideh gorbanigolzari 1
  • karim Hosseinzadeye dalir 2
  • bashir beygbabayi 3
1 Ph.D.Student of Geography and Urban Planning,Marand Branch , Islamic Azad University ,Marand,Iran
2 Professor,Department of Geography and Urban Planning,Marand Branch, Islamic Azad University,Marand,Iran
3 Assistant Professor,Department of Geography and Urban Planning,Malekan Branch, Islamic Azad University ,Malekan,Iran
چکیده [English]

Today, tourism industry has a high status in the economies of the country and plays an active and effective role in promoting the economic, social and cultural structure of countries, especially in the developing countries. Although tourism is just one industry, tourism has the most cultural interactions. The tourism industry plays a major role in the growth process and this is where Iran has the right advantages. The present research which is descriptive-research, has been conducted using library practices and practical studies and, in addition to identifying strengths, examines the weaknesses of tourism growth in the current situation of tabriz and the capabilities and limitations of tourism growth in the city and mentioned to matrix of external factors affecting the growth of tourism in tabriz city . These results indicate the inadequacy of the urban transport system for the growth of urban tourism, low attention to cultural and artistic attractions, lack of adequate and adequate parking in the historical context, attention to urban furniture, as well as beatification of tourist attractions, lack of management and planning Suitable for tourism related issues by urban organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • opportunities and threats
  • sustainable development.. City Reorganization