ارزیابی اقتصاد گردشگری در روستاهای مازندران (مطالعه موردی: دهستان ناتل‌کنار علیا از بخش مرکزی شهرستان نور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه مازیار - رویان

چکیده

گردشگری در پنج دهه اخیر به‌عنوان یک فعالیت بشری و از صنایع با رشد بالا و گسترده شناخته‌شده است. از دیگر سو توسعه روستاها همانند شهرها در دستور کار برنامه ریزان قرارگرفته است، لذا ضرورت توجه به حوزه گردشگری، به‌عنوان راهکار مناسبی در راستای توسعه روستایی مورد وفاق همه کارشناسان است. این پژوهش به دنبال ارزیابی و تحلیل اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی روستایی بخش مرکزی شهرستان نور در استان مازندران می‌باشد که شامل 7 دهستان می‌باشد. این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی بوده و مطالعه به‌صورت توصیفی-تحلیلی انجام‌شده است، داده‌ها کیفی است و داده اندوزی از دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی انجام‌شده است. در بخش مطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام‌گرفته است. پس از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده با کمک نرم‌افزارهای رایانه‌ای Excel و Spss و بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای و همچنین تکنیک تاپسیس استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اولاً درآمدزایی از طریق گردشگری، بیشتر در بخش فروش محصولات کشاورزی، خدمات گردشگری و تولیدات بومی بوده. طبق نتایج تحقیق از بین جامعه آماری منتخب، روستای عباسا بیشترین و روستای کاردیکلا کمترین بهره مفید را از صنعت گردشگری در منطقه برده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tourism Economics in Mazandaran Villages (Case study: Natalkanar Oliy district of central Noor city)

نویسنده [English]

  • Amin Ebrahimi Dehkordy
faculty member ot Maziar University - Royan
چکیده [English]

Tourism has been recognized as a human activity in the last five decades and has been characterized by high growth. On the other hand, the development of villages, like cities, is on the agenda of planners. Therefore, the necessity to pay attention to the tourism field is a consensus among all experts as a suitable solution for rural development. This research seeks to evaluate and analyze the effects of tourism on rural economic development in the central part of Noor city in Mazandaran province, which includes 7 rural districts. This research is of a practical nature, and the study has been done descriptively-analytically, the data are qualitative and data has been collected from two methods of library and field studies. In field studies, a questionnaire was used which was done by simple random sampling method. The results of the research show that, firstly, tourism through tourism has been the largest in the sales of agricultural products, tourism services and indigenous production. According to the results of the study, the most populous village of Abbas and the Carpathian village have benefited from the tourism industry in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural economy
  • Rural tourism
  • Economic Development
  • noor city