مطالعه ی اثرگذاری عوامل فرهنگی بر توسعۀ صنعت گردشگری در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر- گروه مدیریت

2 هیات علمی- مدیر گروه- گروه مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

چکیده

گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است. تحت تأثیر انگیزه‌ها، گردشگران انتظارات متفاوتی از محصولات سفر دارند و نتایج آن در تعیین راهبردهای توسعه‌ای مقصد بسیار قابل توجه بوده و به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این شناخت را می‌دهد که مقصدهای عمده گردشگری کجاست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. توسعه پایدار گردشگری مجموعه‌ای از اصول، خط‌مشی‌ها و روش‌های مدیریتی برای ترسیم مسیر توسعه‌ی گردشگری به گونه‌ای است که رفاه جوامع انسانی و سلامت اکوسیستم‌های طبیعی در درازمدت تضمین شود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان آذربایجان شرقی می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر گردشگران استان آذربایجان شرقی هستند که از بین آن ها بر طبق جامعه نامحدود نمونه‌ای به تعداد 276 نفر جهت پخش پرسش نامه انتخاب شده‌اند. روش نمونه گیری احتمالی در دسترس، و روش آزمون فرضیه‌ها رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss21 می باشد. نتایج ، نشان دهنده تایید کلیه فرضیه‌های پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Cultural Factors on the Development of the Tourism Industry in East Azerbaijan-e sharghi

نویسندگان [English]

  • Behjat Abchar 1
  • Hossein Gharehbiglo 2
1 Department of Management, Management, Ajabshir Branch, Islamic Azad University, Ajabshir, Iran.
2 Department of Management, Management, Ajabshir Branch, Islamic Azad University, Ajabshir, Iran.
چکیده [English]

Tourism is very important. By incentives, tourists have different expectations of travel products and results in determining the development strategies of many destinations is considerable and planners and policymakers the knowledge that the destinations of tourism is and what features should have. The main objective of this study is to enhance and strengthen the impact of the cultural aspects of tourism in the province. The research method is descriptive and analytical, field data collection and data collected through questionnaires. The population of this study are tourists East Azerbaijan-e sharghi, which between them according to unlimited community sample of 276 people were chosen to distribute questionnaires. Probability sampling method available, and test hypotheses using regression software is spss21. The results show that all hypotheses are confirmed. Probability sampling method available, and test hypotheses using regression software is spss21. The results show that all hypotheses are confirmed. Probability sampling method available, and test hypotheses using regression software is spss21. The results show that all hypotheses are confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • boosting tourism
  • cultural dimensions
  • East Azarbaijan-e sharghi