طراحی مدلی جهت انتخاب هتل توسط مشتریان با استفاده از سیستم خبره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله با هدف طراحی مدلی جهت انتخاب هتل مناسب توسط مشتریان با استفاده از سیستم خبره، در مرحله اول به تعیین معیارهای انتخاب هتل مناسب توسط مشتریان با استفاده از ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان پرداخته شد؛ در مرحله دوم به اولویت‌بندی معیارهای تعیین شده در مرحله قبل با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP پرداخته شد و در مرحله آخر با استفاده از معیارهای رتبه‌بندی شده، سیستم خبره مذکور طراحی و تست گردید. طبق نتایج به‌دست آمده از مرحله اول معیارهای انتخاب هتل مناسب توسط مشتریان شامل هزینه اقامت، امکانات رفاهی، امنیت، ادراک مشتریان و آگاهی مشتریان از برند شناسایی گردید. نتایج حاصل از تحلیل ANP نشان داد که کیفیت ادراک شده مشتری، هزینه اقامت، آگاهی مشتری از برند هتل، امکانات حرفه‌ای و امنیت محیط به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در انتخاب هتل بوده‌اند. سیستم خبره تحقیق بر حسب این عوامل طراحی گردیده و نتایج حاصل از طراحی سیستم خبره نشان داد که هزینه بالای اقامت از پایدارترین عوامل در تشخیص نامناسب بودن انتخاب هتل بوده است. پس از آن عامل ریسک امنیتی بالا، بیشترین پایداری را در تشخیص نامناسب بودن انتخاب هتل نشان داد. عوامل امکانات، ادراک مشتریان و آگاهی آنان از برند نیز دارای برهم کنشی بودند که نشان از حساسیت سیستم خبره انتخاب هتل به این عوامل داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Customers to Choose a Hotel Using an Expert System

چکیده [English]

The aim of this study was to design a model for customers to choose hotel using the expert system. This study was an analytical, explorative and an applied research. The statistical population of the research consists of 72 managers and experts in big hotels of Iran. Using Cochran sampling formula and access sampling method 60 participants were selected. The questionnaires of the study were distributed among the experts to discover customers’ effective factors to choose their suitable hotel and five components of cost of stay, facilities, security, perceptions and customers’ awareness about the brand were identified. The mentioned factors were prioritized by ANP method and the obtained results showed that the customer had considered quality, cost of stay, brand awareness, professional facilities and security as the most important factors to choose their favorite hotel respectively. The expert system of research was designed using these factors and the findings of the system design showed that the high cost of stay was the most stable factor in identifying improper choice of a hotel. Next, high risk of security was shown to be the most stable one in identifying improper choice of a hotel. The factors of facilities, perceptions and brand awareness had such interaction with each other that indicated the expert system sensitivity to these components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expert System
  • Tourism
  • ANP