نقش گردشگری در تحولات اقتصادی (مطالعه موردی:شهر ملایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده

درآستانه هزاره سوم،صنعت گردشگری،جایگاه خاصی رادراقتصادکشورهابه خوداختصاص داده است ونقش فعال ومؤثری رادرارتقای ساختاراقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشورها،به خصوص درکشورهای توسعه یافته بازی میکند. عموماشهرهاجاذبه های گردشگری متعددی دارندوهمواره گردشگران زیادی رابه سمت خودجلب میکنند.گردشگری،درمیان فعالیتهای فراغتی،از بیشترین تنوع وتحرک،از یکسو و وسیعترین پهنه مکانی وفضایی ازسوی دیگربرخورداراست.شایدبتوان گفت که گردشگری به خصوص گردشگری شهری،به گونه ای تمام فعالیتهای فراغتی دیگر؛مانند (خرید،پیاده روی و ...) راباخودهمراه دارد وبدین سبب،برنامه ریزی ومدیریت گردشگری،ازامورحساس وپیچیده وچندوجهی است که توجه ویژه مدیران شهری رابه خودجلب کرده ا ست. امروزه به گردشگری،به عنوان یک امراقتصادی نگریسته میشود؛ لذاتعیین کار،فعالیت وهدف آن،امری حائزاهمیت قلمداد میشود؛زیرا شهرها فضای تجلی قدرت اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وفرهنگی وبازوی محرک دولت هامحسوب میشوند.
در این مطالعه که مبتنی به روش توصیفی _ تحلیلی است با استفاده از مدل SWOT به تبیین نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهدیدها در حوزه گردشگری شهری ملایر پرداخته شده است و راهبردهای منتیج از مدل ارائه شده است.
یافته ها نشان می دهد که شهر ملایر به عنوان شهر دوم استان همدان علیرغم دارا بودن توانهای محیطی و سابقه تاریخی و فرهنگی از نظر گردشگری شهری دارای وضعیت مناسبی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of tourism in economic developments (case study of malayer)

نویسنده [English]

  • pegah farhadian
Islamic Azad University of malayer
چکیده [English]

On the eve of the third millennium, the tourism industry has given a special place to the economic sector, and plays an active role in enhancing the economic, social and cultural structure of countries, especially in developed countries. Generally, cities are attracted by numerous tourist attractions, attracting many tourists. Self-interest is one of the most diverse and most diverse destinations in the world. Leisure, tourism and urban tourism, in particular all other recreational activities, are one of the largest and most extensive spatial and temporal areas of the other. Such as shopping, walking, etc., and, consequently, planning and managing tourism is intrusive and complex, and has led to the special attention of the city administrators themselves. Today, tourism is viewed as an economic phenomenon; the attitudes of labor, its activities and its purpose are considered to be important because cities are the manifestation of economic, political, social, and cultural power and the stimulus of the state.
In this descriptive-analytic study, using the SWOT model, explanations of strengths, weaknesses, opportunities and threats in the urban area of ​​Malayer are presented and the proposed strategies are presented.
The findings show that the city of Malayer, as the second city of Hamedan province, is not suitable for urban tourism in spite of having environmental and historic and cultural capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sustainable Development
  • Urban Economics
  • Urban Tourism
  • SWOT model
  • Malayer City