عوامل موثر بر توسعه گردشگری، کاربردی از تکنیک کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، دانشگده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شهرکرد، شهرکرد- ایران.

چکیده

فعالیتهای گردشگری به دلیل تأکید بر مشارکت جامعه محلی، توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و مسائل زیست محیطی، پیوند عمیقی با توسعه پایدار داشته و توسعه منطقه ای از جمله نقش های اثربخش این نوع فعالیت است، در این راستا هدف این پژوهش تبیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن است، جامعه آماری این پژوهش اعضاء هیات مدیره، سهامدارن، کارکنان و مشتریان واحدهای گردشگردی در استان چهارمحال و بختیاری شامل واحدهای گردشگری کوهرنگ، بهشت آباد، سرداب رستم آباد، تلفن خانه شهرکرد می باشند و روش نمونه گیری تمام شماری است و داده ها با استفاده از دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته در سالجاری جمع آوری شده است، برای تبیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری از تکنیک کارت امتیازی متوازن استفاه شده است، این تکنیک از ابزارهای نسبتا جدید است و جایگزین ارزشمندی برای روشهای قبلی در تجزیه و تحلیل گردشگری است و بر اساس چهار مولفه مالی ، مشتریان ، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد به اندازه گیری عوامل موثر بر گردشگری می پردازد نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار PLS Smart تجزیه و تحلیل شده است و حاکی از وجود رابطه معنادار بین شاخص های مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد گردشگری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Tourism Development, Applied to Balanced Scorecard Techniques (Case study of Chaharmahal & Bakhtiari province)

نویسنده [English]

  • mahmoud Bakhshinejad
Department of Accounting, Faculty of Human recourse, Islamic Azad University , Shahrekord Branch, Shahre-kord Iran.
چکیده [English]

Tourism activities, due to the emphasis on community participation, attention to social and cultural issues and environmental issues, have a deep link with sustainable development, and regional development is one of the most effective roles of this type of activity. In this regard, the purpose of this study is to explain the factors influencing tourism development using a balanced scorecard technique. The statistical population of this research is the members of the board of directors, shareholders, employees and customers of Tourism units in Chaharmahal & Bakhtiari province including koohrang boom, Beheshtakad, Rostam Abad, and Shahr-e-Kord. The sampling method is full and data are collected using two questionnaires this year. To investigate the factors affecting the development of indigenous communities in Chaharmahal and Bakhtiari province, we used the methodology of the Balanced Scorecard, This technique is a relatively new tool. And is a valuable alternative to previous approaches to tourism analysis and Based on four financial components, customers, internal processes, learning and growth, measure the factors affecting tourism growth. The results of the research were analyzed using PLS Smart software and suggest a significant relationship between financial indicators, customers, internal processes, learning, growth and indoors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Balanced Scorecard
  • Financial Indicator
  • Internal Process
  • Growth and Learning