آینده صنعت گردشگری استان گلستان: سناریوها و راهکارهای پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحدعلی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آبادکتول،ایران

2 گروه مدیریت, دانشگاه آزاداسلامی،علی آبادکتول،ایران

3 گروه مدیریت، واحدعلی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آبادکتول،ایران

4 گروه مدیریت،واحد علی اباد کتول،دانشگاه ازاد اسلامی،علی اباد کتول،ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، آینده صنعت گردشگری استان گلستان با رویکرد سناریونویسی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، پیمایشی و از نظر ماهیت بر اساس روشهای جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خبرگان نظری و تجربی است .روش نمونه‌گیری غیر احتمالی به دو روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی است . ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان بود. .نتایج تحقیق درمرحله اول منجر به شناسایی پنج عامل و 24 متغیر مرتبط با آینده صنعت گردشگری استان گلستان شد.و در نتایج مرحله دوم تحقیق(ماتریس تاثیرات متقابل) براساس خروجی نرم افزار میک مک ، 8 عامل اصلی موثر شناسایی شدند. واین 8 عامل در پرسشنامه عدم قطعیت بکارگرفته شد که براساس دومعیار «عدم قطعیت» و «میزان اهمیت» و از ترکیب دو محور«کارآفرینی بخش گردشگری » و «فرهنگ پذیرش گردشگر» چهار سناریو شناسایی و انتخاب شدند .در پایان هم راهکارههای پیشنهادی برای هر سناریو ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Forsight of Golestan province tourism industry: scenario and Suggested solutions

نویسندگان [English]

  • zahra aldaghi 1
  • abdolhamid ebrahimi 2
  • samereh shojaee 3
  • hossein didehkhani 4
1 Department of Entrepreneurship,Ali Abad Katoul Branch,Islamic Azad University, Ali Abad Katoul ,Iran
2 management Department,Islamic Azad University,AliAbad katul,Iran
3 Department of Management, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul, Iran
4 Department of Management, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to Forsight of tourism industry of Golestan province with a scenario approach. This research is in terms of its purpose, in terms of the method, a combination of documentary and scrolling methods and in terms of nature, based on new methods of futuristic, analytical, and explorative science. The statistical population of this research includes all theoretical and experimental experts. The non-probabilistic sampling method is using two methods for judging and snowball sampling. The data gathering tool was a questionnaire and an interview with experts. The results of the first stage led to the identification of five factors And 24 variables related to the future of the tourism industry in Golestan province. And in the results of the second stage of the research (the interaction matrix) based on the output of the Mick Mac application were identified 8 effective factors. The eight factors were used in uncertainty questionnaire Based on the twofold "uncertainty" and "importance" Four scenarios were identified and selected from the combination of two axes: "Tourism entrepreneurship" and "Tourism acceptance culture". Finally, there are suggested solutions for each scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Tourism Industry
  • Scenarios
  • Golestan province