ارزیابی قابلیت های اکوتوریستی زیر حوزه آبریز چرداول در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

یکی از سرمایه های مهم طبیعی، قابلیت‌های اکوتوریستی هر منطقه می‌باشد. مناظر طبیعی امروزه یکی از مهم‌ترین کانون های جذب توریسم در دنیا محسوب می‌شوند. در مطالعه حاضر با رهیافتی آماری – تحلیلی با استفاده از آمار و اطلاعات طبیعی و اقلیمی و تکنیک AHP، توان‌های محیطی و اکوتوریستی زیر حوزه آبریز چرداول در استان ایلام به عنوان یکی از زیر حوضه‌های عمده حوضه بزرگ کرخه واکاوی گردید. در این مطالعه معیارهای طبیعی به صورت شرایط جغرافیایی و اقلیمی برای سنجش قابلیت‌های اکوتوریستی مشخص گردید. نتایج نشان داد که در زیر حوزه آبریز چرداول شرایط اقلیمی نقش موثری در وزن دهی به قابلیت‌های اکوتوریستی ایفا می‌نماید. با توجه به ساختار جغرافیایی زیر حوضه چرداول، نیمه شمالی از نظر شرایط رطوبتی به صورت بارش و رطوبت نسبی از شرایط بهتری نسبت به نیمه جنوبی برخودار می باشد. شرایط دمایی در قالب میانگین دمای هوا و دماهای سرد نیز در نیمه شمالی مناسب تر از نیمه جنوبی مشاهده گردید. از شمال به جنوب زیر حوضه نقش معیارهای اقلیمی کم رنگ تر می‌گردد. عرض جغرافیایی و ارتفاع بالاتر بخش شمالی حوضه، زمینه ساز شرایط اقلیمی متنوع و مناسب‌تری در منطقه شده است. همپوشانی لایه-ها نشان داد که مناطق نیمه شمالی و غربی زیر حوضه از قابلیت‌های مناسب‌تری از نظر اکوتوریستی برخوردار می‌باشد. نتایج و دستاوردهای این تحقیق در مدیریت محیطی حوضه‌های آبریز حائز اهمیت می‌باشد. این دستاوردها می‌تواند مدیران را در اتخاذ تصمیمات بهتر بر مبنای توان اکولوژیکی راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of ecotouristic capabilities under the Chardavol basin in Ilam province

نویسندگان [English]

  • javad jamalabadi
  • Hamza Ahmadi
Hakim sabzevari university
چکیده [English]

One of the most important natural assets is the ecotourism capabilities of each region. Natural landscapes today are considered one of the most important centers of tourism attraction in the world. In this study, using statistical and analytical approaches using natural and climatic data and AHP technique, environmental and ecotouristic resources under the catchment area of Chardavol in Ilam province were identified as one of the major sub basins of Karkheh Basin. In this study, natural criteria were determined by geographic and climatic conditions for measuring ecotouristic capabilities. The results showed that climatic conditions play an important role in weighting ecotourism capabilities under the Chardavul watershed. Regarding the geographical structure of the Chardavol sub-basin, the northern part has a better situation than the southern part in terms of precipitation and relative humidity in terms of moisture conditions. Temperature conditions in the form of average air temperature and cold temperatures were also found in the northern half more suitable than the southern half. From the north to the south, the role of climatic criteria becomes less sub-basin. Latitude and higher altitudes of the northern part of the basin have led to different and more appropriate climate conditions in the region. The overlap of the layers showed that the northern and western sub-basins have better ecotouristic capabilities. The results and achievements of this research are important in environmental management of catchment areas. These achievements can lead managers to make better decisions based on their ecological capability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Chardavol Basin
  • Ilam
  • AHP