تبیین موانع توسعه صنعت گردشگری ( مطالعه موردی) شهر کجور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه زنجان

2 جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه زنجان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک پدیده اجتماعی- اقتصادی به یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی که درآمد، شغل و مبادلات ارزی را برای بسیاری از کشورها را فراهم می کند از این رو توسعه صنعت گردشگری موجب افزایش معیشت خانوادهای محلی ،بهبود وضعیت کسب و کار آنها جهت ایجاد شرکت های کوچک ورفع تنگناهای زیر بنایی در صنعت گردشگری درکشورهای در حال توسعه می گردد .هدف از این تحقیق مهم ترین موانع توسعه صنعت گردشگری درشهر کجور می باشد. نوع تحقیق کابردی و روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق خانوارهای شهر کجور می باشد. که طبق فرمول کوکران تعداد نمونه150 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که، نتیجه حاصل از تقلیل 39 متغیر 8 عامل بوده است که عبارتند از: عامل کالبدی، عامل کالبدی و اقتصادی، عامل اطلاع رسانی فرهنگی، عامل فرهنگی و عامل اجتماعی بوده اند که در این میان عامل کالبدی با مقدار ویژه67/8 که به تنهایی قادر است 34/15واریانس را محاسبه کند.که به عنوان مهم ترین موانع توسعه گردشگری شهر کجور شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Barriers to Tourism Development (Case Study: Kojur City)

نویسندگان [English]

  • jamshid einali 1
  • mohammadali elahi chooran 2
  • Mahdi Charagi 3
1 Department of Geography and Planning, Faculty of Social Sciences, Zanjan University
2 Geography of the Faculty of Social Sciences of Zanjan University
3 Graduated from the University of Zanjan
چکیده [English]

Tourism, as the second largest incomes industry in the world after oil, has had a remarkable development in terms of the structural and functional status of human settlements, including towns and villages, due to its many positive socio-economic impacts. The industry, from which it is promising The third development strategy of the Third World is considered. The purpose of this research is the most important obstacles to the development of tourism industry in Kojur city. Type of research and descriptive-analytical method. For data collection, library and field methods (questionnaire) have been used. The statistical population of the research is Kojour households. According to the Cochran formula, 150 samples were obtained. For data analysis, descriptive and inferential statistics (exploratory factor analysis) have been used. The findings of the research show that the result of the reduction of 39 variables was eight factors: physical factor, physical and economic factor, factor of cultural information, cultural factor and social factor, among which the physical factor with the amount Special 67/8, which alone can calculate 34/15 variance, which was recognized as the most important obstacle to the development of tourism in the city of Kojur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Barriers to Tourism Development
  • Kojour City