بررسی پتانسیل های اشتغال زایی گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا/دانشگاه گیلان

2 گروه جغرافیا/دانشگاه رازی

چکیده

گردشگری روستایی به واسطه تاثیرات اقتصادی که دارد، مورد بررسی محققان مختلفی قرار گرفته است. از جمله این تاثیرات اقتصادی، اشتغال زایی است. لذا هدف این مقاله بررسی تاثیر گردشگری روستایی بر اشتغال زایی از دیدگاه گردشگران روستایی است. روش تحقیق کمی، پیمایشی است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری مشتمل بر 270 نفر از گردشگران است که با استفاده از فرمول کوکران و به صورت نمونه گیری اتفاق جمع آوری شده است. پایایی تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ(برابر با 73/0) و روایی تحقیق توسط متخصصان جغرافیا و گردشگری تایید شد. یافته ها نشان می دهند که گردشگری به واسطه گسترش امکانات خدماتی اعم از اقامتی و تسهیلاتی و همچنین از طریق توجه بیشتر مسئولان به بهداشت روستا شرایطی را فراهم می کنند که سبب می گردند، اشتغال زایی روستایی بیشتر شود. همچنین روستاییان بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف سوغاتی و هزینه اقامت و تفریح در روستا می کنند که این امر موجب رونق بخش های فروشگاهی و مغازه های خرده فروش روستایی شده است. در نهایت آزمون همبستگی رگرسیون نشان می دهد که گردشگران با ایجاد نیاز به ارائه برخی خدمات می توانند منجر به توسعه اشتغال زایی روستایی شوند که این امر از طریق سرمایه گذاری خصوصی و دولتی مهیا می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Occuption Potentials of Tourism in the villages of tourism Destination of Pave County

نویسندگان [English]

  • Majid Yasori 1
  • Aeizh Azmi 2
  • Faezeh Heidari 1
1 geography group/Guilan university
2 Razi university/geography group
چکیده [English]

Rural tourism has important role in rural development. In this paper, we study 3 the villages, Shamshir, Khanghah and Hajij. Aim of paper is the study of tourism attitude about tourism effect on rural occupation in Paveh County. The investigative method is quantitative and survey and is used from questionnaire to collect information. The study population consisted of three Hajij Village, Khanghah and the Shamshir that they are from target villages in the Paveh County. The volume of sample is obtained using Cochran formula. Pre-test was conducted in Nowdeshah village.The amount of p and q is equal to 0.5. Sampling has been using accidental sampling. The validity of the study was confirmed by the geography, tourism and economy experts. The reliability of the research sample was calculated using the average of four Likert scale is equal to 0.73. In this paper we show that tourism have important role in occupation. This is important that tourism services increase and jobs increase too. We find that there is relationship between needs of tourism services and expand of tourism. Its effects on jobs. This paper shows that most of the tourism comes from all of Iran. Tehran, Mashhad and Sannadaj and Marvian and Kermanshah are some city that tourism comes from there. Tourism cost some money for accommodation and souvenir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pave city
  • rural employment
  • Rural tourism
  • Tourism services