تحلیل راهبردهای موثر بر توسعه صنعت گردشگری شهرستان خدابنده با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا

2 کارشناس شهرداری

چکیده

توسعه اقتصادی در هر کشوری در گرو بهره برداری صحیح از منابع و جذب سرمایه های داخلی و خارجی بمنظور توسعه این منابع است. در این زمینه، گردشگری یکی از بخشهای مهم و قابل احیاء جهت هدایت سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و رسیدن به توسعه منطقه است.از اینرو، شناخت پتانسیلها و محدودیتهای مناطق در بخش گردشگری و تدوین برنامه ها و راهبردهای مناسب جهت رفع محدودیتها و ارتقاء توانمندیها، از گامهای موثر در توسعه این صنعت است.
2.روش شناسی: در این رابطه مقاله حاضر،با استفاده از دو روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی، به شناسایی امکانات و محدودیتهای گردشگری شهرستان خدابنده پرداخته است. بدین ترتیب که، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای پیش روی منطقه را شناسایی کرده و براساس آن راهبردهای مهم جهت توسعه گردشگری در شهرستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری شامل 442 نفر در سه گروه ساکنین شهرستان، گردشگران، و کارشناسان گردشگری می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران و کارشناسی انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از شیوه مطالعات کتابخانه ای و پژوهشهای میدانی استفاده شده است. همچنین، برای تحلیل داده ها از تکنیکهای SWOT، روش راه حل توافقی و بهینه سازی چند معیاره(Vikor)وضریب تاو کندال و نرم افزارSPSSکمک گرفته شده است.
3.بحث: طبق یافته های تحلیل SWOT، 20 نقطه قوت و فرصت در مقابل 20 نقطه ضعف و تهدید، به عنوان توانمندیها و محدودیتهای گردشگری منطقه می باشند. همچنین 20 راهبرد متنوع در بخش گردشگری نیز برای منطقه شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysisof effectivestrategies ontourism developmentKhodabandeh county usingmulti-criteria decision

نویسندگان [English]

  • MOHAMAD TAGHI heydari 1
  • majid hazrati 2
1 UNIVERSITY OF zanjan
2 کارشناس شهرداری
چکیده [English]

countrythroughproperutilizationofresourcesand attractdomestic and foreigninvestment, todevelop it, is possible. Inthis context, tourism isan important part andregeneration, fordomestic and foreigndirectinvestment, to achieve regionaldevelopment. Thus, identificationofpotentialsandlimitations, anddevelopappropriateprograms andstrategiesto overcomeconstraints andenhancethe capabilitiesofeffectivestepsin thedevelopmentofthis industry.
2- Methodology: Inthispaper, using two methods of descriptive-analytical andsurvey, possibilitiesandlimitations of Khodabandeh countytourismhas identified. Thus, thestrengths, weaknesses, opportunities andthreatswere identified inthe region, andaccordingly, themajorstrategiesof tourismin thecounty wereanalyzed. Population is 442 persons, that three groups of county residents, tourists, and are experts. Using the sampling method, Cochran and expertism have been selected. Fordata collection, a libraryandfieldmethodshave been used. Also, fordata analysis, techniquesSWOT, Multi- criteria optimization andcompromisesolution (Vikor)andKendall -taucoefficientand SPSS softwarewas used tohelp.
Discussion: According toanalysisSWOT,20 strength and opportunity, in contrast of 20 weaknesses and threats, as are the capabilities and limitations of regional tourism. Also, 20 differentstrategiesinthe tourism sectorwereidentifiedfor theregion
Conclusion: The resultsshowthatKhodabandehregiondue to thehistorical recordandenjoyfavorable natural conditions, have theability todeveloptourism. But the lack of facilities and services and identify weaknesses in the tourism lovers, Led tostagnationof tourism in theregionwas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism development
  • analysis
  • SWOT
  • modelVIKOR
  • strategicanalysis