بررسی نقش عوامل موثر بر میزان رضایت‌مندی گردشگران درمانی شهر اهواز با تاکید بر گردشگران خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

گردشگری درمانی یکی از روبه رشد‌ترین بخش‌های صنعت گردشگری است که از دهه 1990 عوامل متعددی همچون تغییر در ارزش‌های مصرف‌کنندگان، مسن‌ تر شدن جمعیت، اقتضائات سیستم خدماتی بهداشتی و... موجب گسترش و تقویت آن شده است و به دلیل مزایا و منافع فراوان از توجه خاصی برخورداراست.هدف این پژوهش ارزیابی توانمندی‌های شهر اهواز در جذب گردشگران درمانی خارجی است.این پژوهش بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی، تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری درنظر گرفته شده در آن، گردشگران درمانی ومتخصصین وکارشناسان مراکز درمانی فعال در این حوزه است و حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر درنظر گرفته شده است که از این تعداد، 100 نفر گردشگران درمانی و 50 نفر متخصصین وکارشناسان را شامل می‌شود. به منظور جمع آوری اطلاعات از2پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آنها از طریق الفای کرونباخ برای پرسشنامه متخصصین وکارشناسان 71/0 وبرای گردشگران درماتی 85/0 محاسبه شده است.جهت تحلیل داده‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شده است همچنین جهت رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری درمانی شهر اهواز از روش AHP استفاده شده است؛ نتایج حاکی از آن است که زیرساخت‌های درمانی، خدماتی و رفاهی در شهر اهواز از دید گردشگران پاسخ‌گوی نیاز آن‌ها است و نشان از رضایت بالای آنها از این زیر‌ساخت‌هادارداما از دید متخصصین وکارشناسان مراکز- درمانی،زیر‌ساخت‌های درمانی پاسخ‌گوی نیاز گردشگران این شهر نمی‌باشد. درتعیین گزینه‌های تصمیم‌گیری عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری درمانی، منابع پزشکی، خدمات سفر و بازاریابی درنظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of factors affecting to satisfaction rate of Therapeutic Tourists in Ahwaz city with emphasizing to foreign tourists

نویسندگان [English]

  • nasrin mehdizadeh 1
  • Azadeh Amiri 2
1 Geography group, Islamic Azad Univercity- Ahvaz branch, Ahvaz,Iran
2 Assistant Professor of geographian group, Islamic Azad Unvercity-Azad Branch, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the capabilities of Ahwaz city in attracting foreign therapeutic tourists. Based on its nature and methodology, this study is of descriptive and analytical type; and based on the purpose, it is of the applied type. The statistical population of this study is consisted of therapeutic tourists and specialists and experts in the field of medical treatment. In order to collect information, two researcher-made questionnaires were used. One-sample t-test was used to analyze the data. The AHP method was used to rank the factors affecting the development of therapeutic tourism in Ahvaz city. The results indicated that the health, services and welfare infrastructures in Ahwaz are sufficient to satisfy the needs of tourists and this shows their high satisfaction with these infrastructures, but from the medical centers specialists and experts’ view point, the infrastructures are not sufficient. To determine the decision options, factors affecting the development of therapeutic tourism, medical resources, traveling services and marketing were considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Therapeutic Tourists
  • Medical Infrastructure
  • Therapists
  • AHP model
  • Ahwaz City