بررسی تاثیر کیفیت خدمات و رضایت مندی بر وفاداری مشتریان هتلهای استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان

چکیده

مشتریان هر سازمانی کانون توجه آن سازمان قرار دارند.ازاین رودرک وفهم انتظارات مشتریان به منظور ارضای نیازهایشان وارائه خدمات مناسب وحتی کیفیت برتر وفراتر از ان برای سازمان های خدماتی امری اجتناب ناپذیر است. صنعت هتلداری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر حسب روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را همه مشتریان دائمیِ هتل‌های استان کردستان تشکیل داده که در سال دست کم یک شب در هتل اقامت داشته‌اند. از آنجا که آمار دقیقی از حجم جامعه مشتریان هتل های استان در دسترس نیست و جامعه نامحدود است، لذا بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه پژوهش تعیین و ۳۸۴ بر آورد شد. روش نمونه گیری ساده و طبقه بندی شده است.متغیر وابسته پژوهش، وفاداری مشتری است که به وسیله متغیرهای کیفیت خدمات( مستقل) و رضایتمندی مشتری (میانجی)بر اساس پرسشنامه سرکوآل و مقیمی (۱۳۹۲) سنجیده شد. به منظور بررسی فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که از نظر مشتریان کیفیت خدمات در سطح متوسط به بالایی ارائه شده است. همچنین داده ها بیانگر رضایتمندی و وفاداری مشتریان است. نتایج نشان می دهند مؤلفه های کیفیت خدمات و رضایتمندی بر وفاداری مشتری تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of service quality and satisfaction on hotel customers' loyalty in Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad mosavi jad 1
  • reza shafei 2
  • maryam sharifi 3
  • haydar mohammadi 4
1 Assistant Professor of business management Kurdistan University
2 Associate Professor of business management Kurdistan University
3 Instructor marketing management Kurdistan University
4 Master of marketing management Kurdistan University
چکیده [English]

The customers of each organization are the focal point of the organization. This idea of customer expectations in order to satisfy their needs and the provision of appropriate services and even superior quality of service to service organizations is inevitable. The hotel industry is not the exception. This research is applied in terms of its purpose and is descriptive and correlational in terms of its purpose. The statistical population of this study was made by all permanent clients of hotels in Kurdistan province who stayed at least one night in a hotel for at least one night. Since the exact statistics of the population of the clients of the hotels in the province are not available and the community is unlimited, the sample size was determined by the Cochran formula and 384 were determined. The sampling method is simple and categorized. The dependent variable of research is customer loyalty, which was measured by the variables of service quality (independent) and customer satisfaction (mediation) based on the Surkalo & Moghimi (1392) questionnaire. Pearson correlation coefficient and structural equation model have been used to investigate the hypotheses. The results of the research showed that the quality of services is high in the customers' view. Also, the data represents customer satisfaction and loyalty. The results show that the components of service quality and satisfaction have a significant effect on customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Service
  • customer loyalty
  • Customer Satisfaction