تحلیلی بر عوامل تعیین کننده رضایت مندی گردشگران شهری با استفاده از مدل کانو(مطالعه موردی شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند شهرداری قم

2 عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم جغرافیایی -مدیر گروه جغرافیای برنامه ریزی گردشگری

چکیده

شهر قم به عنوان مهم ترین پایگاه مذهبی تشیع و دومّین مرکز زیارتی کشور بیکی از شهرهایی می باشد که بیشترین مسافرت و تردد را در کشور به خود اختصاص داده است از اینرو شناسایی عوامل تاثیر گذار که موجب افزایش رضایت دیدارکنندگان گردد معمولاً به افزایش میزان ماندگاری،وفاداری و افزایش جذب گردشگر کمک می کند.این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی ، از نظر زمان مقطعی و از نظر ماهیت و روش توصیفی تحلیلی می باشد جامعه ی آماری پژوهش، دیدارکنندگان ورودی به شهر قم در تابستان 1396 می باشد که تعداد 384 نفربه عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. روش تحلیل اطلاعات مبتنی بر آماره های توصیفی و استنباطی است،برای تعیین توزیع متغیرها از آزمون کلمگروف اسمیرنوف و برای اثبات فرضیه های تحقیق از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است به منظور سنجش داده ها و محاسبه میزان ضریب رضایتمندی دیدار کنندگان شهر قم از عناصراصلی، ثانویه و جانبی محصول گردشگری شهری بر اساس الگوی جانسون وربک که هدف از انجام این پژوهش می باشد از مدل کانو بهره گرفته شده است و کلیه عوامل در گروه های نیازهای اساسی، عملکردی و انگیزشی این مدل طبقه بندی شد.نتایج پژوهش نشان داد مهمترین اولویت های رضایت مندی در گروه الزامات عملکردی به ترتیب رفتار دوستانه احترام متقابل، پاسخگویی و میهمان نوازی مردم و تنوع بخشی به جذابیت های گردشگری شهری می باشد ، همچنین مهمترین اولویت ها در گروه الزامات انگیزشی به ترتیب شرکت در سرگرمی های شبانه و وجود علائم راهنمایی مسیر در سطح شهر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of factors determining the visitor satisfaction- A case study in Qom

نویسندگان [English]

  • Hasan Mafi Foroutan 1
  • mojtaba javdan 2
1 Employee of Qom municipality
2 Director of the Department of Geography of Tourism Planning Kharazmi University
چکیده [English]

Regarding the placement of Masumeh's Holy Shrine and the sacred mosque of Jamkaran at Qom city, it considered to be the most important Shia religious center and the second largest pilgrimage center in the country. Furthermore, situated this city on the intersection of communication routes of 17 provinces, it is the most important focal point of transportation network in Iran. Hence, identifying influential factors that increase satisfaction of visitors by meeting the expectations of them will usually help to attract more tourists and subsequently increase the length of residence. The current study is an applied research in terms of time, nature and descriptive-analytical method. The statistical population of the study is visitors entering Qom in summer 2017, in which 384 individuals were selected as sample of analysis. In order to analyze the data and evaluate satisfaction of visitors, each element of the urban tourism product (primary, secondary and lateral) is classified and analyzed based on the Jansen-Verbeke’s Structure of Urban Tourism in the categories of basic, functional and motivation needs of the Kano model. The results of this study shows that the most important satisfaction priorities in the functional requirements group are respectively friendly behavior of mutual respect, responsiveness and hospitality of the people and diversification into the attractions of urban tourism (complementary to pilgrimage and religious tourism), and the most important priorities in the motivational requirements group participate in evening events and nightlife and the presence of road signs in the city, providing maps and brochures to tourists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Tourism
  • Visitor Satisfaction
  • Kano Model
  • One Sample T Test
  • Qom City