ارزیابی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری با هدف توسعه گردشگری (منطقه مورد مطالعه: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

صنعت گردشگری با اشتغال‌زایی مستقیم و غیر مستقیم و در نتیجه، کسب درآمد برای مقصدهای گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد. برای دستیابی به این درآمد، ابتدا باید گردشگر جذب شود و به منظور برخورداری از منافع حاصل از گردشگری، اولویت گردشگران در انتخاب مقصدهای گردشگری بررسی شود. بنابراین  با توجه به اینکه اغلب گردشگران در ایران به دلیل محدود شدن گردشگری خارجی، گردشگران داخلی هستند و بسیاری از سفرهای داخلی در ایران نیز دیدارهای مذهبی از مکان‌های مقدس نظیر مشهد و قم است؛ هدف از این تحقیق، شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری در شهر مشهد با استفاده از تکنیک آنتروپی، VICORو SPSS است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و داده‌های مورد نیاز آن به روش میدانی جمع‌آوری شده است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که در مجموع، بارگاه امام رضا(ع) اولویت اول جاذبه گردشگری را در میان گردشگران و مسئولان مورد مطالعه است و سایر جاذبه‌های گردشگری در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بنابراین شهر مشهد با جاذبه‌های جدید ایجاد شده برای توسعه گردشگری در این شهر تاکنون موفق نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Prioritizing Tourism Attractions with the Purpose of Tourism Development

چکیده [English]

Tourism industry because of its effect on providing job opportunities and the income level of people has an important role in the economy of a society. In order to increase the income, tourists must first be attracted and in order to have the benefits of tourism, the tourists’ prioritization in choosing their destinations should be determined. Since the majority of tourists in Iran are domestic ones because of limited foreign tourism, many domestic trips in Iran are religious visits to holy places such as Mashhad and Qom. The purpose of this investigation was to identify the priority of tourism attractions in Mashhad using entropy technique, VICOR and SPSS. This research was descriptive-analytic and the data were gathered using field research. The results showed that Imam Reza's shrine was the first priority of tourism attraction for the participants and the other tourist attractions stood later in the priority. So Mashhad has not been successful with the new attractions created for the development of tourism in this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism development
  • tourist attractions
  • multi-criteria decision making method
  • Mashhad