تحلیل آثار گردشگری در توسعه مناطق روستایی استان اصفهان (مطالعه موردی روستای گردشگری جاجا )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گردشگری روستایی یک فعالیت درآمدزا در مناطق روستایی محسوب است. در این مقاله، برخی از آثار مثبت و منفی ورود گردشگران به روستا مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد، ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بود که به تعداد 34 پرسشنامه (با استفاده از فرمول کوکران) از ساکنین روستای جاجا انتخاب گردید. روستای جاجا یکی از روستاهای گردشگری شهرستان نجف آباد در استان اصفهان می‌باشد. در این مقاله ویژگی‌های فردی پاسخگویان، اولویت‌های پاسخ دهندگان در مورد آثار مثبت و منفی ورود گردشگران به روستا، بررسی ارتباط بین متغیرها و تحلیل عاملی تأثیرات مثبت و منفی ورود گردشگران، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از دیدگاه پاسخ‌گویان مهمترین آثار مثبت ورود گردشگران به روستا کمک به ایجاد درآمد تکمیلی و مهمترین آثار منفی ورود گردشگران افزایش قیمت اراضی روستا و گسترش سوداگری می‌باشد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نیز اثرات مثبت را در عوامل: توسعه اقتصادی- زیربنایی، توسعه فرهنگی و توسعه کالبدی و اثرات منفی را در عوامل: تخریب فضای کسب و کار، تخریب فضای تولیدی و تخریب تخصیص منابع بیان نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effects of Tourism on Rural Areas Development in Isfahan Province (The Case Study of Jaja Village)

چکیده [English]

Rural tourism could be considered as an income-generating activity in rural areas. In this paper, some positive and negative effects of rural tourism were studied. The survey method was employed and the necessary data were collected through questionnaires.  The number of questionnaire was determined using the Cochran formula (n=34). In this paper, the individual characteristics, priorities of respondents about positive and negative effects of rural tourism were examined and the relationship between the variables was estimated; also, the positive and negative effects of rural tourism on rural areas development were analyzed. The results of the study showed that the most important positive effect of rural tourism was to help create an extra income and the most important negative effect of rural tourism was increasing rural land prices and spreading mediates. The results of factor analysis have also shown positive effects factors for economic- infrastructure development, cultural development and physical development but negative effects factors for destruction of business environment, production environment and allocation resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Effects
  • factor analysis
  • Jaja