تبیین نقش مؤلفه «پایداری» در فرآیند شکل گیری «مجموعه های گردشگری اکولوژیک» (نمونه مورد پژوهش: استان مازندران، بهشهر، دریاچه عباس آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دانشیار(عضو هیئت علمی)، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر

چکیده

رونق گردشگری در هر مکان جغرافیایی در کنار پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی- اجتماعی، اثرات زیست محیطی به همراه دارد که در صورت ادامه یافتن میتواند خسارتهای جبران ناپذیری را به بار آورد. گردشگری پایدار محیطی یا اکولوژیک، عبارت است از: گسترش صنعت گردشگری و جذب جهانگردان به کشور با استفاده از منابع موجود، به گونه ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ضوابط قانونی جامعه و انتظار جهانگردان، بتوان وحدت و یکپارچگی و هویت فرهنگی و سلامت محیط زیست، تعادل اقتصادی و رفاه مردمان کشور و میهمانان آنها را به طور متوازن و پیوسته در حد بهینه تأمین کرد. ساختار اصلی مقاله بر پژوهش با رویکرد تحلیلی به روش کتابخانه ای و پیمایشی از نوع کاربردی استوار است که به واکاوی و تحلیل اطلاعات مرتبط با مبانی نظری صنعت گردشگری میپردازد؛ سپس نگاهی به مبانی گردشگری پایدار و رابطه آن با عوامل شکل دهنده مجموعه های گردشگری اکولوژیک با هدف ارتقای مجموعه های گردشگری در منطقه مورد پژوهش براساس نظریات پرداخته و فرآیند شکل گیری مجموعه های گردشگری اکولوژیک تببین میشود. نتایج پژوهش نشان میدهد که شکل گیری مجموعه های گردشگری اکولوژیک در اطراف جاذبه های طبیعی- تاریخی در کشورمان میتواند گامی مؤثر در توسعه پایدار گردشگری باشد؛ همچنین اگر «برنامه ریزی فیزیکی گردشگری» در ایران با شیوه ای نظام یافته انجام گیرد، میتواند به «ایجاد اِشتغال» و «افزایش ارزش پول داخلی» منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the role of the component of "sustainability" in the process of formation "Ecological Tourism Collections"(Case study: Mazandaran province, Behshahr, Abbas Abad lake)

نویسندگان [English]

  • Erfan Khasm Afkan Nezam 1
  • Azadeh Arbabi Sabzevari 2
1 Masters student, Architectural Engineering, Engineering & Technical College, Islamshahr Branch, Islamic Azad University
2 Associate professor (faculty member), Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Islamshahr
چکیده [English]

The prosperity of tourism in any geographic location, along with the positive and negative economic-social consequences, has environmental impacts, which, if continued, could cause irreparable damage. Sustainable environmental or ecological tourism is the expansion of the tourism industry and the attraction of tourists to the country by using existing resources in such a way that, while responding to the economic, cultural, social and legal requirements of society and the expectations of tourists, unity and integrity can be achieved. And cultural identity and environmental health, provided the balance and the welfare of the people of the country and their guests in a balanced and continuous manner to the optimum level. The main structure of the paper is based on the analytical approach in a library-based and applied survey method that analyzes the information related to the theoretical foundations of the tourism industry; then, a look at the foundations of sustainable tourism and its relationship with the factors shaping ecological tourism collections With the aim of promoting tourism collections in the studied area based on theories, the process of formation of ecological tourism complexes is being distinguished. The results of the research show that the formation of ecological tourism complexes around natural-historical attractions in our country can be an effective step in sustainable tourism development; also, if "physical tourism planning" in Iran is done in a systematic way, it can be " Creating employment "and" increasing the value of domestic currency ".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • Sustainable Tourism
  • Sustainable Development
  • ecological collections