اکوتوریسم و ظرفیت های توسعه گردشگری پرنده نگری مورد مطالعه: تالاب میانکاله، استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان

چکیده

تماشای پرندگان یا "پرنده‌نگری" به یکی از مهمترین بازارهای روبه رشد اکوتوریسم تبدیل شده است. در این رابطه اکوتوریسم به عنوان رویکرد جدید گردشگری‌های مبتنی بر طبیعت، در دهه‌های اخیر، از اهمیت بسزایی در برنامه‌های توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان، برخوردار گشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت توسعه پرنده‌نگری (در قالب اکوتوریسم) به عنوان یک شیوه‌ی حفاظت از زیستگاه‌های پرندگان در اکوسیستم‌های تالاب، با هدف قرار دادن تقاضا و بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران پرنده نگر در تالاب میانکاله، به عنوان یکی از مهمترین زیستگاه‌های تالابی کشور است. در این پژوهش داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ مبتنی بر عناصر آمیخته بازاریابی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق گردشگران پرنده‌نگر تالاب میانکاله در سال 1395 مورد پرسشگری قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها، آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه (آزمون T) و با استفاده از نرم افزار SPSS، تأثیر هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی در جذب گردشگران پرنده نگر مورد سنجش قرار گرفت. در آخر نیز با استفاده از آزمون فریدمن این عناصر، الویت بندی گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داد که گرچه تمام عناصر در جذب گردشگران پرنده نگر تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما تفاوت مهمی در اولویت آنها است که عناصر به ترتیب فرد و برنامه‌ریزی از دیدگاه گردشگران و محصول در اولویت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ecotourism and potential of Bird Watching Tourism Case Study: Miankale Wetland

نویسنده [English]

  • Laila Vossoughi
department of rourism management, faculty of tourism, semnan uni
چکیده [English]

Tourism is an increasingly growing activitiy in the world, however is one of the important treatment about environment (both cultural & natural). Ecotourism as a new approach in nature based tourism, has essential importance in tourism development programs in many countries around the world. Wildlife watching tourism is an important part of ecoutourism. In relation, bird watching tourism as a considerable type of wildlife watching tourism has been transformed to a ecotourism growing markets. However Iran is a rich country in biodiversity and habitat diversity (about 530 type)but its proportion in birdwatching is very low in comparison with other countries. The present study aimed to introduce importance of bird watching tourism development as a method for maintaining the birds area, is determining the effective factors on attracting bird watchers in miankale wetland as one of the best important wetland in the country. In order to assessing effective factors marketing mix components (product, price, people, distribution, promotoion, planning, physical evidence) are used. The findings presented in this study are based on distributing questionnaires among 210 birdwatchers and interviews with 7 individuals in bird watching. t-test hypothesis and friedman test were used for data analysis. The results show that all marketing mix factors effect on attracting birdwatchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • wetland
  • Bird Watching tourism
  • Miankale