توان سنجی گردشگری شهرستان سردشت با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شهرسازی، واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه از گردشگری به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار یاد می کنند و در این بین جاذبه های گردشگری تاثیراتی اساسی و مهمی را بر این صنعت ایفا می کند. شهرستان سردشت با دارا بودن پتانسیل های طبیعی و تاریخی گردشگری، قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه را دارد که می توان با برنامه ریزی مناسب و شناسایی توان ها و محدودیت های موجود نقش موثری در توسعه اقتصادی ملی و منطقه ای ایفا نماید. هدف پژوهش حاضر شناسایی پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری شهری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی – توصیفی و از نوع پژوهشی- کاربردی می باشد . همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه استراتژی و راهبرد توسعه گردشگری، از روش تحلیلی SWOT استفاده شده است. بدین منظور، فهرستی از نقاط قوت و ضعف و هم چنین فرصت ها و تهدیدها تهیه و با تنظیم عوامل استراتژیک، ماتریس SWOT از آن استخراج و رهیافت های حاصل از این تجزیه و تحلیل ها، به عنوان خط مشی های راهگشا در جهت تقویت زیرساخت ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان سردشت ارائه شده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که استراتژی موجود برای گسترش صنعت توریست در سطح شهرستان سردشت راهبردهای So می باشد که باید با بهره گیری از نقاط قوت از فرصت های موجود نهایت استفاده را کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tourism Compensation of Sardasht City Using the SWOT Model

نویسندگان [English]

  • zahra khodaee 1
  • Somayeh Teymoori 2
1 Faculty Member of Urbanism Department, Yadegare Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Visiting Lecturer of Urbanism Department, Yadegare Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, tourism is a fundamental pillar of sustainable development and in the meantime tourist Attractions plays an important impact on this industry. Sardasht city with having the potential of natural and historical tourism could become a tourist hub Which can be detected with proper planning and identifing potentials and restrictions play an important role in the development of national and regional economy. The goal of this research is identifing the potential and urban tourist attractions. The research method is analytical – descriptive with emphasis on pratical and survey method. Also for data analysis and offering strategy and tourism development strategy is used from analytical method of SWOT. For this purpose, a list of strengths and weaknesses and the opportunities and threats also prepared and a set of strategic factors, SWOT matrix is extracted and the results approaches from this analysis is presented as policies helpful to strengthening infrastructure and tourism potentials city of Sardasht. The results shows that strategy for development of tourist industry in the city of Sardasht is SO strategy. by taking advantage of the strengths, it would be make ultimate usage of availabe opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "City of Sardasht"
  • "Strategic planning"
  • "Urban Tourism"
  • "SWOT model"